Reklama

Cierniowa droga do odzyskania utraconego mienia

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Chociaż ponad 10 tysięcy emerytów i rencistów odzyskało zagrabione przez ZER MSWiA, to jednak beneficjenci korzystnych wyroków mają poczucie krzywdy, która nie została naprawiona.
Skumulowana wypłata świadczeń za kilka lat wstecz zostaje opodatkowana według stawek z dnia wypłaty, w dodatku na nowych zasadach. Jest to rażąca niesprawiedliwość.
Gdyby nie obniżono świadczeń, to kwoty emerytur byłyby wypłacane regularnie i rozliczane na bieżąco w latach, za które przysługiwały.
W większości przypadków podatnik nie przekraczałby drugiego progu podatkowego, który obok inflacji i braku odsetek za zwłokę drastycznie obniża wartość otrzymanych zwrotów świadczeń.


Kwestię tą dostrzegł już półtora roku temu Rzecznik Praw Obywatelskich.
Pismem z 2 listopada 2022 roku:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zwrot-naleznego-swiadczenia-wyzszy-podatek-mf 
zwrócił się do Magdaleny Rzeczkowskiej ówczesnej Minister Finansów o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu rozwiązanie kwestii opodatkowania wypłaty obywatelom zaległych świadczeń, w szczególności w przypadkach, gdy mamy do czynienia z przekroczeniem drugiego progu podatkowego na skutek skumulowanej wypłaty należności.

Link do wystąpienia Rzecznika, tutaj:
Do_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki

W swoim wystąpieniu podkreślał, że: "W ocenie RPO państwo nie powinno czerpać dodatkowych korzyści podatkowych, w sytuacji zwrotu należnych obywatelowi świadczeń, które nie zostały mu wypłacone terminowo. Realne obniżenie wysokości otrzymanych przez podatnika środków na skutek konieczności zastosowania wyższej stawki podatku jest trudne do zaakceptowania z perspektywy konieczności urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości podatkowej. Takim działaniem ustawodawca akceptuje bowiem przerzucenie ciężaru poniesienia negatywnych konsekwencji podatkowych na obywatela, poszkodowanego już z innego tytułu". /.../ ?Realne obniżenie wysokości otrzymanych przez podatnika środków na skutek konieczności zastosowania wyższej stawki podatku jest trudne do zaakceptowania z perspektywy konieczności urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości podatkowej. Takim działaniem ustawodawca akceptuje bowiem przerzucenie ciężaru poniesienia negatywnych konsekwencji podatkowych na poszkodowanego już z innego tytułu obywatela".

Negatywnej odpowiedzi na wystąpienie RPO udzielił Artur Soboń -wiceminister finansów, stwierdzając: "Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że nie znajduję uzasadnienia do zmiany zasad opodatkowania świadczeń, o których mowa w Pana wystąpieniu. Realizacja tej prośby komplikowałaby nadmiernie system rozliczeń".
Tu link do odpowiedzi:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/Odpowiedz_MF_zalegle_nalezne_swiadczenia_podatki_24.11.2022.pdf


O wystąpieniu RPO pisała Rzeczpospolita:
https://www.rp.pl/podatki/art37396821-wladza-zwraca-fiskus-zabiera-rpotak-panstwo-zarabia-na-wlasnych-bledach

Minęło półtora roku, zmieniła się władza polityczna, a problem pozostał.

Kilkanaście osób, przy naszym wsparciu, odwołało się od niekorzystnych w tej kwestii decyzji emerytalnych.
Niestety dotychczas bez sukcesu. Sądy mają duży problem z rozstrzyganiem tych spraw.
Aby, zobrazować istotę problemu przedstawiamy przykładową notatkę z wyliczeniem obciążeń złożoną w konkretnej sprawie jako załącznik do odwołania. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, niestety już z udziałem następcy prawnego.
Link do notatki:https://seirp.pl/wp-content/uploads/notatka-dot-wyliczenia-obciazen-podatkowych-w-decyzji-zer-mswia.pdf

W lutym 2024 otrzymaliśmy wystąpienie Koleżanki Joanny Grzelki-Kopeć - Sekretarz Koła SEiRP w Myślenicach, skierowane do Ministra Finansów.
Tekst wystąpienia tutaj:https://seirp.pl/wp-content/uploads/pismo-do-mf-z-25012024.pdf
Odpowiedź, jaką Joanna Grzelka-Kopeć otrzymała, nie jest optymistyczna - tutaj link do odpowiedzi:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/odpowiedz-mf-na-wystapienie-j-grzelki-kopec.pdf

Wystąpienie w części dot. składki zdrowotnej przekazano do Ministra Zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich, który również otrzymał to wystąpienie, przekazał informację o zarejestrowaniu sprawy w Biurze RPO. Link:https://seirp.pl/wp-content/uploads/odpowiedz-rpo.pdf

Podobne wystąpienie do Ministra Finansów wystosowało Bractwo Mundurowe.
Informacje tutaj:https://bractwomundurowerp.pl/wniosek-do-ministra-finansow/

Sprawę opisał na swych łamach Dziennik Gazeta Prawna - tutaj link do artykułu:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/dgp-kto-wygra-w-sadzie-ten-moze-oddac-wiecej.pdf


Serdecznie dziękujemy Koleżance Joannie Grzelce-Kopeć - Sekretarz Koła SEiRP w Myślenicach za udostępnienie i zgodę na upowszechnienie opisanych dokumentów.

Źródło: Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 04/2024