Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Artykuły archiwalne 2010

Piknik patriotyczny - Bieszczady - 27 marca 2010 r.

W dniu 27 marca br., zgodnie z coroczną tradycją członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezie historyczno - patriotycznej szlakiem miejsc pamięci o żołnierzach i milicjantach, którzy oddali życie w walkach z nacjonalistycznymi bandami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Szlak wiódł przez Baligród, Bystre, Jabłonki do Cisnej. We wszystkich tych miejscach znajdują się pomniki, tablice i groby upamiętniające wydarzenia sprzed ponad 60-ciu lat. Miejsca te często są zaniedbane i zapomniane, widać po nich upływający czas, pomimo, że w mogiłach tych spoczywają ludzie, często bardzo młodzi, którzy oddali swoje życie za spokój i bezpieczeństwo miejscowej ludności. Uczestnicy imprezy pod każdym miejscem pamięci złożyli wieńce i wiązanki kwiatów i minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

Po części oficjalnej odbył się piknik - było ognisko, pieczenie kiełbasek, rozmowy i wspólne biesiadowanie.

W przyszłym roku też tu przyjedziemy.

 

 

Reportaż fotograficzny z pikniku

B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła SEiRP w Rzeszowie

W dniu 26 marca br. Koło w Rzeszowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizowało doroczne, walne zebranie członków, tym razem sprawozdawczo ? wyborcze. Dotychczasowy Zarząd Koła złożył relacje z działalności za minioną kadencję, zdał relację ze stanu finansów Koła jak też podziękował wszystkim aktywnym członkom Stowarzyszenia za udział w bieżących pracach. Działalność ustępującego Zarządu wysoko ocenił Prezes Zarządu Wojewódzkiego ? kol. Wiktor Kowal, który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególne, osobiste zaangażowanie Prezes Koła - kol. Jadwigi Michalczyk.
Kol. Ludwik Cebula, v-ce Prezes Zarządu, a zarazem przedstawiciel SEiRP w Komisji Socjalnej omówił stan finansów Komisji i zmienione, w niektórych kategoriach świadczeń warunki ich przyznawania. Stwierdził, że ogólnie poziom świadczeń się obniży, zaś zmiana kryteriów ich przyznawania sprawi, że staną się dostępne dla węższego grona potrzebujących.
Minutą ciszy uczczono pamięć Tych, którzy w okresie ostatnich lat opuścili szeregi naszego Stowarzyszenia.
Następnie, w przeprowadzonym głosowaniu dokonano wyboru nowych Władz Koła, na kolejną czteroletnią kadencję. Przewodniczącą Zarządu Koła została wybrana ponownie kol. Michalczyk. Wybrano też delegatów Koła na mający się odbyć w maju Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. Zebranie zakończono prezentacją planu działania Koła na nadchodzący rok. Znając dotychczasowe dokonania koleżanki Jadzi - będzie on równie atrakcyjny, jak poprzednie.
Życzymy wielu sukcesów w działalności na całą następną kadencję.

Zobacz nowowybrany Zarząd Koła

 

Telegram...

Od: Zarządu Głównego SEiRP

Do: Jednostek Organizacyjnych SEiRP oraz wszystkich zainteresowanych


Uprzejmie informuję, że zgodnie z oczekiwaniami środowisk "pokrzywdzonych" przez ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych "uruchomił" ponownie konto, na które można wpłacać środki finansowe (waluta polska) z przeznaczeniem na obsługę prawną związaną z :

1. Wnioskiem NSZZPolicjantów skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego,
2. Wsparciem merytorycznym w trakcie "pierwszych" postępowań przed sądami polskimi w sprawie odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA,
3. Przygotowaniem wzorów skarg do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu,
4. Przygotowaniem wzorów skarg do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
5. Wsparciem merytorycznym przed europejskimi Trybunałami.

KREDYT BANK S.A. Data: 12/03/2010
1120 III Oddział KB SA w Warszawie
Pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU

Właściciel rachunku: STOW. EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
Adres właściciela rachunku: ul. DOMANIEWSKA 36/38         02-672 WARSZAWA

Nr rachunku: 13 1500 1126 1211 2010 2318 0000

Nazwa rachunku: Rachunek Pomocniczy - EKSTRABIZNES

Aktualne oprocentowanie: 0,01000% Waluta rachunku: Złoty polski

 

Co dalej po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?

10 marca 2010 roku w Zarządzie Głównym SEiRP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli reprezentanci:

 

1. Zarządu Głównego SEiRP - Zdzisław Czarnecki, Henryk Grobelny, Kazimierz Woźniak;

2. Zarządu Głównego NSZZP - Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący ZG;

3. Związku Byłych Funkcjonariuszy WOP - Henryk Jasik, Andrzej Stachurski;

4. Akademii Spraw Wewnętrznych - Piotr Strużewski, Barbara Ślusarczyk

5. Posłów wnioskodawców - prof. Marek Chmaj, pełnomocnik;

6. dr Tomasz Koncewicz, pracownik naukowy UG, adwokat;

7. Damian Sucholewski, adwokat.

 

Celem spotkania było nakreślenie dalszych kierunków działań w związku z orzeczeniem TK z 24 lutego 2010 r. Poinformowano, że do Zakładu Emerytalnego MSW wpłynęło do tej pory około 15 tysięcy odwołań od decyzji o obniżeniu emerytur. W ZER MSWiA działa kilkuosobowy zespół radców prawnych, który pisze stanowiska do odwołań i przesyła je do Sądu Okręgowego w Warszawie - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Do chwili obecnej "zaopiniowano" około 3,5 tysiąca odwołań. Według opinii ZER MSWiA, pierwsze wyroki zapadną nie wcześniej niż we wrześniu br.

 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, iż dalsze procesowanie sprawy "odwołań" będzie miało następujący przebieg:

 

1) Sąd Okręgowy przesyła powodowi stanowisko ZER celem ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni,

 

2) odwołujący nie może być pozostawiony samemu sobie, gdyż pierwsze sprawy będą miały charakter precedensowy. Pismo procesowe będące odpowiedzią na stanowisko ZER musi być opracowane przez najlepszych prawników i temu celowi będzie służył Fundusz Pomocy Prawnej ZG SEiRP.

 

Według zgodnej opinii dr. Koncewicza i prof. Chmaja są trzy podstawowe kierunki działania na obecnym etapie:

 

1. Powrót do Trybunału Konstytucyjnego na 2 sposoby:

 

1) pierwszy, to wnioskowanie do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, aby ten w trybie art. 193 Konstytucji zwrócił się do TK z pytaniem prawnym o zgodność ustawy z tymi artykułami Konstytucji, co do których TK nie orzekł (szczególnie z art.1) oraz z wiążącymi Polskę traktatami międzynarodowymi,

 

2) drugi, to zmodyfikowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego złożonego przez NSZZ Policjantów

i skoncentrowanie się na problemach, co do których TK nie wydał orzeczenia, a w szczególności na zgodności ustawy w całości z art. 18 Konstytucji oraz na zaskarżeniu preambuły, gdyż wniosek w tym zakresie TK umorzył. Wobec wniosku NSZZP toczy się sprawa przed TK oznaczona sygn. 36/09. Prof. Chmaj zgodził się być dodatkowym pełnomocnikiem NSZZP przed TK, jednak wymaga to ustanowienia go w tym charakterze w drodze uchwały Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

 

2. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Może być złożona przez osobę, która otrzymała decyzję obniżającą jej emeryturę, lecz zamieszkuje w którymś z krajów "starej" Unii Europejskiej.

Wystarczy jeden taki przypadek, aby TS przyjął i rozstrzygnął taki wniosek.

 

3. Skarga do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

1) Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że na obecnym etapie, bez wyczerpania drogi krajowej przed Sądem Okręgowym - Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i ewentualnie kolejnych instancjach, skarga do MTPCz jest niedopuszczalna.

 

2) Inny pogląd w tej sprawie wyraża Fundacja Helsińska, której (jak przekazali dr Ślusarczyk i dr Strużewski) przedstawiciele są zdania, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamyka drogę krajową. Problem ten wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w chwili obecnej składanie skargi do MTPCz jest przedwczesne, gdyż należy najpierw poznać pisemne uzasadnienie orzeczenia TK z 24 lutego 2010 r., a szczególnie zdań odrębnych pięciu sędziów TK, ponieważ uzasadnienie skargi bazować będzie na treści zdań odmiennych.

 

3) Wzory skarg do MTPCz w Strasburgu będą opracowywane przez prawników, których wskaże Zarząd Główny SEiRP i opłaci ich z Funduszu Pomocy Prawnej.

 

4) Przedstawiciele byłych SOP prowadzą rozmowy z adwokatami, którzy występowali już ze skutkiem pozytywnym w MTPCz, między innymi z mec. Moniką Gąsiorowską, która wygrała kilka spraw (np. Alicji Tysiąc).

 

5) Najgorszym scenariuszem byłoby, gdyby ktoś obecnie na własną rękę złożył słabo uzasadnioną taką skargę, a Trybunał Praw Człowieka by ją przyjął, rozpatrzył merytorycznie i wydał werdykt dla nas niekorzystny.

 

6) Niepokój budzi zamieszczenie na stronie internetowej SLD wzorów skargi do MTPCz w Strasburgu z zachętą do składania skarg. Gdyby tak się stało, to jedyna nadzieja w tym, że MTPCz taką słabo umotywowaną skargę odrzuci z powodu niewyczerpania drogi krajowej.

 

Dr Koncewicz w dniu 10 marca br. ustalił w Trybunale Konstytucyjnym, że orzeczenie TK z dnia 24 lutego 2010 r. wraz ze zdaniami odrębnymi opublikowane zostanie około 20 marca br.

 

Prawnicy, którzy reprezentować będą "pokrzywdzonych" w pierwszych sprawach odwołujących się do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, niezależnie od wnioskowania o pytanie prawne do TK w trybie art.193 Konstytucji, kwestionować będą interpretację i sposób wykonania znowelizowanej ustawy emerytalnej, a w szczególności:

 

1) interpretację ZER MSWiA, iż nie stosuje się naliczenia 40 % podstawy emerytury po 15 latach, podczas gdy ustawa mówi, że art. 15 stosuje się odpowiednio. Jako dowód - opinia prawna prof. Chmaja

(15 x 2,6% = 39%) oraz wypowiedź Teresy Liszcz przed TK w dniu 13 stycznia br., która twierdziła, iż 40 % obowiązuje. Prof. Chmaj zobowiązał się zwrócić do TK o stenogram rozprawy, który posłuży jako dowód przed Sądem Okręgowym. Alternatywnym dowodem może być powołanie Teresy Liszcz na świadka (15 tysięcy razy);

 

2) bezpodstawne zaliczenie do organów bezpieczeństwa państwa niektórych stanowisk, instytucji i formacji

(a na zaświadczeniu z IPN do ZER odwołanie nie przysługuje) na przykład:

a) komendantów powiatowych i wojewódzkich MO,

b) szefów powiatowych i wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych,

c) Biura Ochrony Rządu,

d) pionu łączności,

e) pionu kadr,

f) WSO MSW w Legionowie (są 2 wyroki Sądu Najwyższego, iż nie należy ona do instytucji w kategorii organy bezpieczeństwa państwa - dot. posła Mariana Filara i sędziego Mirosława Wyrzykowskiego).

 

Zarząd Główny SEiRP zawrze stosowne umowy z prawnikami, którzy reprezentować będą odwołujących się do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i skarżących się do MTPCz w Strasburgu.

 

Notatkę opracował: Henryk Grobelny

 

Obchody Święta Kobiet na Podkarpaciu

W dniu 11 marca 2010 roku wzorem lat ubiegłych odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Prezes Koła kol. Jadwiga Michalczyk wraz z Zarządem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczył także Podkarpacki Komendant Policji - insp. Józef Gdański, który w imieniu policjantów garnizonu podkarpackiego oraz własnym złożył wszystkim Koleżankom serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu i pogody ducha w tych trudnych czasach.

 

Życzenia dla naszych Pań w imieniu Zarządu Wojewódzkiego przekazał kol.Jan Zaforemski. Koleżanki obdarowano kwiatami. Spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze przy muzyce, lampce szampana, kawie i słodkim poczęstunku - na uroczystość przybyło kilkadziesiąt koleżanek.

 

 

Podobne spotkania zorganizowały inne Koła z terenu województwa podkarpackiego. Do zobaczenia w przyszłym roku.

 

Reportaż fotograficzny ze spotkania

 
Więcej artykułów…