Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Dlaczego...

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dlaczego ...

REPRESJONOWANI-POMORSKIE?31 STYCZNIA 2018

DLACZEGO pozytywnie zweryfikowani w 1990 roku funkcjonariusze zostali objęci Ustawą Represyjną?

Przecież weryfikacja miała na celu nie tylko ocenę przydatności funkcjonariuszy do służby w demokratycznej Polsce, ale także ich ocenę w płaszczyźnie moralnej. Tym samym stanowiła swoiste oświadczenie wydane w imieniu Rzeczpospolitej, że będą traktowani w taki sam sposób jak pozostali funkcjonariusze!

DLACZEGO pominięto całkowicie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku informujące, że "każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy (...) w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego"?

Przecież nie można stosować prawa według własnego uznania i oceny, czy dany zapis podoba mi się, czy nie - zwłaszcza, gdy jest się urzędnikiem państwowym lub posłem?

DLACZEGO ustawa tzw. "dezubekizacyjna", a w rzeczywistości Ustawa Represyjna drastycznie zmniejszyła emerytury i renty głównie funkcjonariuszom Policji, ABW, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej, którzy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat służyli III Rzeczpospolitej ?

Przecież osoby te ani jednego dnia nie pobierały i nie pobierają tzw. "esbeckich" emerytur, a tym bardziej "ubeckich". Wypracowały je w Wolnej, Demokratycznej Polsce!

DLACZEGO Ustawa Represyjna dotknęła także sierot i wdów funkcjonariuszy, którzy polegli na służbie III Rzeczpospolitej - Wolnej, Demokratycznej Polski?

Przecież krew rozlana za Ojczyznę ma taką samą barwę i jest równie bezcenna!

DLACZEGO Ustawa Represyjna dotknęła także sportowców-funkcjonariuszy, którzy w sportowej walce rozsławiali Polskę na całym świecie ?

Przecież ich pot i ponoszony trud przez wiele lat treningu przynosił wspaniałe efekty!

DLACZEGO osoby, które nie poddały się weryfikacji w 1990 roku i trafiły do ogólnego systemu emerytalnego mają wyższy przelicznik (1,3%), niż pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze (0,00%), którzy kilkadziesiąt lat służyli III RP i zostali objęci Ustawą Represyjną?

Przecież weryfikacja miała służyć sprawiedliwości społecznej!

DLACZEGO Ministrowie spraw wewnętrznych i rządzący doprowadzili do sytuacji, w której skutkiem wprowadzenia Ustawy Represyjnej jest fakt, iż represjonowani oficerowie służb III Rzeczpospolitej mają mniejsze emerytury niż funkcjonariusze, którzy dopuścili się przestępstw i odbyli lub odbywają kary więzienia (np. mordercy ks. Jerzego Popiełuszki)!!!

Przecież w naszej Ojczyźnie nie może być tak, że dopuszczenie się przestępstwa przez funkcjonariusza jest korzystniejsze niż wieloletnia służba Wolnej Polsce!!!

DLACZEGO Ustawa Represyjna dokonała kolejnego (po Pierwszej Ustawie z 2009 roku) bardzo drastycznego obniżenia rent i emerytur mundurowych?

Przecież Ustawa z 2009 roku znacząco ograniczyła emerytury mundurowe za okres służby w PRL, uznając ten okres za nieskładkowy (zmniejszenie wskaźnika z 2,6% do 0,7%), a Ustawa Represyjna poszła jeszcze dalej i obniżyła ten wskaźnik do poziomu 0,00 %!

DLACZEGO Ustawa Represyjna obniża emerytury i renty mundurowe funkcjonariuszy za czas ich służby na rzecz Wolnej, Demokratycznej Polski?

Przecież Ustawa Represyjna rażąco ograniczyła emerytury i renty, wprowadzając sztuczną, wymyśloną przez MSWiA, kwotę przeciętnej - wynoszącą maksymalnie ok. 1700 złotych netto, z komentarzem, że funkcjonariusze mają się cieszyć ? bo mogli obniżyć ją do minimalnej tzn. ok. 800 zł.?

DLACZEGO Ministrowie spraw wewnętrznych twierdzili publicznie, że emerytury funkcjonariuszy, których dotyczy Ustawa, są bardzo wysokie i wynoszą po 20 tysięcy zł.?

Przecież wiedzieli jak jest prawda, że takie "świadczenia emerytalno-rentowe (...) pobiera niewielka liczba osób." (pisemna odpowiedź Jarosława Zielińskiego na interpelację poselską nr 13387).

DLACZEGO Ministrowie spraw wewnętrznych często stwierdzają, że uprawnienia emerytalne funkcjonariusze nabyli "niegodziwie"?

Przecież za służbę po 1990 roku emerytury i renty zostały przyznane zgodnie z obowiązującym wciąż prawem. Nie były to "przywileje przyznane przez reżimy totalitarne". Niejednokrotnie przyznawali je Ci sami, którzy mówią o niegodziwości!

DLACZEGO Ustawa Represyjna, przecząc zasadom równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji sformułowanych w art.32 Konstytucji RP, wprowadziła rozróżnienie pomiędzy funkcjonariuszami, którzy pozytywnie zostali zweryfikowani, a funkcjonariuszami, którzy nie pełnili służby przed 1990 rokiem?

Przecież nie ma podstaw do takiej różnicy w traktowaniu. Obie grupy mają te same cechy, co więcej Ci drudzy byli wprowadzani w tajniki służby przez tychże zweryfikowanych, bardziej doświadczonych!

DLACZEGO niedotrzymanie zobowiązań ze strony państwa wobec funkcjonariuszy służb mundurowych nie jest zdecydowanie i jednoznacznie napiętnowane?

Przecież niewątpliwie dochodzi do naruszenia zarówno zasady zaufania do Państwa jak i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji RP)!

DLACZEGO drastyczne i niesprawiedliwe zapisy Ustawy Represyjnej spowodowały, że znaleźli się emeryci, którzy w akcie desperacji samooskarżyli się przed IPN-em bądź Prokuraturami Rejonowymi o tzw. zbrodnie komunistyczne, o które byli publicznie pomawiani przez parlamentarzystów i członków rządu ("kaci, zbrodniarze, oprawcy, służący na rzecz Związku Sowieckiego")?

Przecież, pomimo iż rządzący dysponują pełnymi informacjami z IPN, Policji, Prokuratury, instytucje te nie wszczynają śledztw, a co najwyżej tłumaczą, że samooskarżający się nie byli stroną w prowadzonych postępowaniach!!!

DLACZEGO Ustawa Represyjna Ustawa z 2009 r. całkowicie zlekceważyła m.in. Rezolucję nr 1096 (z 1996 roku) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie likwidacji spuścizny po totalitarnych systemach komunistycznych i towarzyszące jej wytyczne, zalecające, aby proces ten zakończyć w ciągu dziesięciu lat od upadku dyktatury komunistycznej?

Przecież Polska nadal jest aktywnym członkiem Unii Europejskiej i według oświadczeń polityków należy do państw respektujących demokratyczne zasady!

DLACZEGO Ustawa Represyjna zachowuje swoistą konstrukcję ustawowego domniemania winy, odwróconego w stosunku do domniemania niewinności obowiązującego w prawie?

Przecież, jeżeli zasada domniemania niewinności znajduje oparcie w Konstytucji (art. 42 ust. 3) to, czy na gruncie zabezpieczenia społecznego (także gwarantowanego Konstytucją) można stosować domniemanie winy?

DLACZEGO wprowadzono w Ustawie Represyjnej niezdefiniowane pojęcie: "służba na rzecz państwa totalitarnego", nadając mu priorytet przed służbą na rzecz III Rzeczpospolitej?

Przecież takie rozwiązanie podważa znaczenie służby dużych grup obywateli Polski na rzecz III RP, a stąd krok ku podważeniu także np. pracy lub nauki ?

DLACZEGO ostateczny projekt Ustawy Represyjnej nie został poddany żadnym konsultacjom społecznym, pominięto opinie prawników i konstytucjonalistów, a wcześniejsza (lipcowa) wersja projektu Ustawy została drastycznie zmieniona. Samo uchwalenie Ustawy Represyjnej odbyło się późną nocą, w atmosferze skandalu - dotąd nie wiadomo kto z posłów i jak głosował?

Przecież z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jednoznacznie wynika ogólny obowiązek zapewnienia odpowiedniej jakości prawa?

DLACZEGO Ustawa Represyjna wprowadziła art. 8A, noszący znamiona "prawa łaski" do stosowania przez ministra spraw wewnętrznych (brak definicji wprowadzonych pojęć, brak rozporządzeń wykonawczych do Ustawy Represyjnej), który - według własnego uznania - może odstąpić od represji obniżającej emeryturę lub rentę wybranemu funkcjonariuszowi?

Przecież od skutków Ustawy Represyjnej można odwoływać się do sądów wszystkich instancji! Zatem czemu ma służyć "prawo łaski"?

DLACZEGO Twórcy Ustawy Represyjnej twierdzą, że odbiera ona przywileje związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL?

Przecież funkcjonariusze, którzy pracowali przed 1990 rokiem zostali pozbawieni znaczącej części swoich emerytur tzw. Pierwszą Ustawą z 2009 roku, kiedy to zastosowano przelicznik 0,7% za każdy rok służby, a Ustawa Represyjna całkowicie wyzerowała go za służbę w PRL (czyli emerytura lub renta za okres służby w PRL wynosi 0,00 %)!!!.

 


 

DLATEGO nie jest ważne, gdzie pełniło się służbę w PRL (np. MO, uczelnia, wywiad/kontrwywiad, paszporty, PESEL, działy administracyjno-techniczne, itp.)!

DLATEGO nie ma znaczenia jak długo służyło się w Policji, UOP/ABW, BOR SW, SG - np. ostatni z nas formalnie odeszli na emeryturę w 2017 roku!

DLATEGO nie ma znaczenia, że nabyło się uprawnienia do emerytury policyjnej tylko w oparciu o służbę po 1990 roku (zerując nie tylko procenty - bo to zrobiła ta Ustawa, ale nawet zerując staż służby przed 1990 rokiem - czyli w ogóle nie wliczając lat z PRL do sumarycznego stażu)!

DLATEGO nie ma znaczenia, że zapisy Ustawy bardziej dotykają nas - pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku - niż osoby-funkcjonariuszy, którzy zostali negatywnie zweryfikowani, lub nie przystąpili do weryfikacji, albo nawet zostali skazani i odbyli wieloletnie kary więzienia (oni mają przeliczniki 0,7 % lub 1,3%) - my 0,00%!

DLATEGO nie ma znaczenia wiek i stan zdrowia (utrata zdrowia w związku ze służbą orzeczona przez Komisje Lekarskie MSWiA), a nawet utrata życia funkcjonariusza !

DLATEGO nie ma znaczenia praca "w cywilu" po zakończeniu służby i odprowadzane do ZUS składki z własnych zarobków (w żaden sposób nie wpływają na wysokość emerytury)!

DLATEGO Ustawa wprowadza zapis o natychmiastowej wykonalności, Zatem rażąco obniża emerytury do wysokości poniżej progu kosztów utrzymania i możemy się odwoływać na drodze sądowej, która będzie trwała latami, w praktyce do śmierci wielu z nas - dotkniętych Ustawą Represyjną!

DLATEGO nawet wygrana przed sądami w Polsce to jeszcze nie przywrócenie wysokości emerytury, bo trzeba czekać na zmianę zapisów Ustawy lub wyegzekwowanie wyroku. Wygrana przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka to czekanie na egzekucję orzeczenia lub zmianę zapisów. Biorąc pod uwagę nasz wiek, to droga ta będzie trwała praktycznie również do naszej śmierci!

DLATEGO nie ma znaczenia prawda - liczy się tylko propaganda! Tzw. "dezubekizacja" jest wyłącznie hasłem propagandowym !!!

 

BOWIEM Funkcjonariusze dochowali złożonej przysięgi, Państwo Polskie - niestety NIE!

 

¤ PiS w trakcie prac nad Ustawą Represyjną złamało Regulamin Sejmu, Konstytucję oraz gwarancje Państwa! Inny projekt Ustawy przekazano do konsultacji, a inny uchwalono!

¤ Państwo Polskie gwarantowało w 1990 roku wszystkim funkcjonariuszom podejmującym służbę w wolnej Polsce należne emerytury i renty!

¤ PiS zniszczyło zaufanie obywatela do Państwa Polskiego, a - poprzez uchwalenie tej nieuczciwej i niesprawiedliwej Ustawy Represyjnej - doprowadziło do ludzkich tragedii: już ponad 30 funkcjonariuszy poczuciu krzywdy, w związku z Ustawą Represyjną, zmarło nagle lub odebrało sobie życie !!!

Zbigniew N.

https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-/1545433358910991/

 

Projekt nowelizacji ustawy skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

projekt ustawy inicjatywy pierwsze czytanie sejm 2018

 

Zbiór informacji medialnych INFOTEKA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
Informacja ze strony Zarządu Głównego SEiRP
 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej.
 
Liczymy, że przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej działalności, a w szczególności interesujące dla naszych członków i pomocne w procesach o odzyskanie rent i emerytur.
 
Pakiety zawierające bieżące zbiory informacji nazwaliśmy mianem "Infoteka". Informacje źródłowe o zawartości kolejnych pakietów będziemy publikować w nowej zakładce na naszej stronie internetowej, a pełną treść będziemy przekazywać drogą elektroniczną. W pierwszym numerze ?Infoteki? zebraliśmy opublikowane w II półroczu 2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. Wszystkie interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej. Drugi numer zawiera w większości zbiór bieżących artykułów prasowych i innych informacji medialnych odnoszących się do tej ustawy.
 
W załączeniu pełna zawartość pierwszego numeru "Infoteki" wraz ze spisem opublikowanym na stronie internetowej. Z najlepszymi życzeniami!
 
Antoni Duda
 
Prezes ZG SEiRP
 
Bezpośredni link do powyższego serwisu - I N F O T E K A
 
 
Więcej artykułów…