Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie jest w Trybunale Konstytucyjnym

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

FSSM skarży Marszałka Kuchcińskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie "Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej".

Przypomnijmy, w dniu 29 listopada 2018 r., FSSM RP wystąpiła do Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego z "Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej" dotyczącym okoliczności przygotowania odpowiedzi Sejmu na wystąpienie "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie  pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie  o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. (Wniosek tutaj).
W otrzymanej w grudniu 2018 r. odpowiedzi Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na ww. Wniosek stwierdzono między innymi, że dokumenty związane z przygotowanym stanowiskiem Sejmu są dokumentami wewnętrznymi i jako takie nie podlegają udostępnieniu, natomiast dokonując diametralnej zmiany stanowiska Sejmu Marszałek, nie będąc formalnie związany opinią Komisji Ustawodawczej, skorzystał z przysługujących mu uprawnień w tym zakresie (Odpowiedź tutaj).
Przyjęliśmy, że odpowiedź adresata naszego Wniosku nie jest ani merytoryczna, ani kompletna. Oznacza to w naszym przekonaniu, że Wniosek pozostaje nie załatwiony, a zarzut dotyczący bezczynności Marszałka Sejmu uzasadniony. W tej sytuacji wystąpiliśmy przez pełnomocnika procesowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z ww. Skargą, wnosząc o:

  1. zobowiązanie Marszałka do rozpoznania naszego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku w tej sprawie,
  2. stwierdzenie, że bezczynność Marszałka miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. wymierzenie Marszałkowi Sejmu kary grzywny w wysokości 2000 zł.,
  4. zasądzenie stosownych kosztów postępowania na rzecz FSSM RP.

Komisja Prawna FSSM

 

WSA uchyla negatywne decyzje MSWiA wydane w trybie art.8a

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP otrzymała informacje o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla negatywne decyzje Ministra SWiA wydane w sprawach wniosków składanych przez represjonowanych funkcjonariuszy w trybie art. 8a ustawy represyjnej.

O jednym z takich wyroków WSA ponformowała niedawno Pani mec. Aleksandra Karnicka.
Jest to oczywiście "iskierka nadziei" na przywrócenie pełnych świadczeń emerytalno-rentowych dla tych, którzy z takimi wnioskami wystąpili, ale świadomi ewidentnie złej woli w działaniach MSWiA (wyjątkowo swobodnej interpretacji przepisów, niedotrzymywania terminów itd.), wciąż jesteśmy dalecy od "hurraoptymizmu".
Zwłaszcza w kontekście terminów definitywnego zakończenia tych spraw, które niestety nadal wydają się być bardzo odległe.

2019-04-03 wsa uchyla odmowne decyzje mswia fssm male

 
Więcej artykułów…