Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Pytania Sądu o wniosek w trybie art. 8a ustawy emerytalnej

INFORMACJA PRAWNA
(dot. pytania Sądu o wniosek w trybie art. 8a ustawy emerytalnej)

Do FSSM kierowane są pytania od osób odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, które  otrzymały z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis odpowiedzi pozwanego na odwołanie, a także zostały zobowiązane przez Sąd do przedstawienia informacji, czy odwołujący się wystąpił do Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, o wyłączenie stosowania wobec niego art. 15c, art. 22a lub art. 24a ww. ustawy. Oczywistym jest, że skarżący, do którego Sąd skierował takie pytanie, musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą.

Pytania osób odwołujących się dotyczą powodów, dla których Sąd oczekuje od nas takiej informacji. W zawiązku z powyższym wyjaśniamy:

 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie naszej sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, w tym przypadku od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.). Przyjmuje się w orzecznictwie, że jeżeli taka decyzja może (w przyszłości) stworzyć nowy stan prawny (a tak będzie, jeżeli Minister skorzystałby z "prawa łaski", tj. wyłączyłby wobec wnioskodawcy stosowanie art. 15c, art. 22a  lub art. 24a ustawy emerytalnej, a tym samym przywróciłby świadczenie emerytalne/rentowe w poprzedniej wysokości), wówczas zawieszenie postępowania jest dla Sądu obligatoryjne.
   
 2. Jeśli postępowanie w naszej sprawie zostanie zawieszone z uwagi na wskazane wyżej postępowanie administracyjne, to dla Sądu sytuacja uzasadniająca zawieszenie postępowania cywilnego trwać będzie aż do momentu zakończenia postępowania administracyjnego decyzją ostateczną. Oznacza to, że stan zawieszenia sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwać będzie przez cały okres realizowania procedury odwoławczej od negatywnej dla nas decyzji Ministra, obejmującej:
  1) wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy - kierowany powtórnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz
  3) skargę kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  tj. do wyczerpania wszystkich środków odwoławczych, z których  zainteresowany chciałby ewentualnie skorzystać.
  Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo taka procedura administracyjno-sądowa może potrwać.  Mimo "dobrej zmiany w sądownictwie", nie miesiące, bardziej  lata. Tym samym trudno określić kiedy nasza sprawa (zawieszona) może być przez Sąd Okręgowy podjęta. 
   
 3. Dla pełnego obrazu sytuacji prawnej należy dodać, że Sąd podejmie postępowanie, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w naszym przypadku z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie administracyjno-sądowe zainicjowane wnioskiem w trybie art. 8a (art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c.).

         Mamy świadomość dylematu, z jakim musza się zmierzyć osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a i zostały o to zapytane przez Sąd. Należy bowiem przewidywać, że w ich przypadku postępowanie przed Sadem Okręgowym w Warszawie będzie najprawdopodobniej zawieszone, na podstawie wyżej opisanych przesłanek i to na czas bliżej nie określony.  Istnieje co prawda możliwość wycofania wniosku o wydanie decyzji na podstawie art. 8a, ale konsekwencją tego będzie umorzenie postępowania administracyjnego. Po uprawomocnieniu się decyzji o umorzeniu, jej wzruszenie w przyszłości, poza przypadkami absolutnie szczególnymi, wymienionymi w art. 145-145b oraz w art. 154 k.p.a., nie będzie możliwe.

         Każdy z zainteresowanych musi ten dylemat rozstrzygnąć samodzielnie, rozważając wszystkie argumenty, za i przeciw. My wskazujemy jedynie na uwarunkowania i konsekwencje prawne podjętej decyzji. 

                                                                                                               Zespół Prawny FSSM RP

 

Przewlekłość postępowania MSWiA - porady

Do FSSM kierowane są liczne pytania dotyczące prawnych możliwości zobligowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organu administracji publicznej i adresata Wniosków formułowanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), do działań zgodnych z prawem. Problem stał się szczególnie istotny w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność Ministra w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie ww. art. 8a ustawy emerytalnej.

Wspomniany wyżej wyrok WSA w Warszawie, w swojej sentencji, wskazuje na tzw. "bezczynność organu" (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) i jednoczesne rażące naruszenie prawa, za co Sąd wymierzył Ministrowi grzywnę w wysokości 200 zł. Przyznajemy, kara nie jest zbyt dolegliwa finansowo, szczególnie na tle możliwości, jakimi w tym zakresie dysponował Sąd (grzywna maksymalna to dziesięciokrotne przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2016 r., ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 35 368 zł.). Jednakże nie o wymiar orzeczonej grzywny zapewne tu chodzi, ale bardziej o zasadę.

Nie wiemy jakie czynności prawne, poprzedzające skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał ww. wyrok, w tym konkretnym przypadku zostały przez skarżącego wykonane. Niemniej jednak, osoby, które już złożyły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej i do chwili obecnej nie otrzymały żadnej informacji lub otrzymały odpowiedź, która nie świadczy o sposobie jego załatwienia, a także osoby, które złożenie takiego wniosku planują, powinny uwzględnić następujące okoliczności wynikające z uregulowań ustawowych:

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organ administracji publicznej obowiązany jest załatwiać sprawę (rozpatrzyć nasz wniosek) bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.). Oznacza to, iż ewentualna zwłoka w załatwieniu wniosku musi mieć charakter niezbędny, tj. uzasadniony konkretnymi okolicznościami. Jeżeli w naszej sprawie, wskazane przez nas dowody będą niewystarczające i konieczne jest postępowanie wyjaśniające (co wydaje się być regułą), ustosunkowanie się Ministra do wniosku powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. art. 35 § 3 k.p.a.). Datą wszczęcia postępowania w naszej sprawie jest dzień doręczenia Wniosku Ministrowi (art. 61 § 3 k.p.a.). Dobrze byłoby, abyśmy dysponowali informacją o dacie wpływu naszego wniosku do adresata (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). W tym przypadku może to być np. data na pocztowym "poświadczeniu odbioru" przesyłki poleconej.

W przypadku niezałatwienia wniosku w ww. terminie Minister jest obowiązany zawiadomić nas o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia tzw. ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na Ministrze w przypadku zwłoki spowodowanej okolicznościami od niego niezależnymi (art. 36 § 1 i 2 k.p.a.).

W tym miejscu prosimy o szczególną uwagę przy lekturze poniższego tekstu!

2. Istotną zmianą dla osób uprawnionych do złożenia wniosku na podstawie art.8a jest fakt, że od 1 czerwca 2017 r. funkcjonuje nowa, ścieżka zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw administracyjnych, tj. ponaglenie. Można z niej skorzystać zarówno w przypadku bezczynności Ministra jak i przewlekłości postępowania. Nowelizacja ta dotyczy jednak spraw wszczętych po 1 czerwca 2017 r., w naszym przypadku takich, w których wniosek na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej wpłynął do adresata po tej dacie. Nie do dotyczy więc tych wniosków, które wpłynęły do Ministra przed 1 czerwca 2017 r., co oznacza, że sprawy takie toczą się nadal, ale na poprzednich zasadach (art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw).

WAŻNE POJĘCIA!

Bezczynność organu - oznacza, że organ administracyjny (Minister) nic nie zrobił w naszej sprawie, tzn. nie podjął żadnych czynności i działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku. W konsekwencji (mimo upływu miesiąca lub - wyjątkowo - dwóch miesięcy - art. 35 § 1-3 k.p.a.), sprawa nie została załatwiona. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi Ministra (skorzystał [nie skorzystał ] z nadanego mu przez ustawę represyjną uprawnienia do wyłączenia, w stosunku do wnioskodawcy, stosowania art. 15c lub art. 22a lub art. 24a ustawy emerytalnej).

Przewlekłość postępowania - występuje wtedy,  gdy  postępowanie trwa dłużej niż jest to potrzebne do rozpatrzenia naszego wniosku, np. przedłużono termin (nawet wielokrotnie), ale podejmowane czynności są powolne, nieefektywne a nawet pozorne (MSWiA przeprowadza dowody, jakieś ustalenia, niemające dla sprawy istotnego znaczenia). Wprawdzie podejmowane są czynności, lecz nie są one skumulowane, czasowo i procesowo, są od siebie oddzielone długimi okresami niedziałania i w rzeczywistości nie służą załatwieniu naszej sprawy.

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

 • W przypadku osób, których wnioski o zastosowanie art. 8a ustawy emerytalnej, wpłynęły do Ministra przed 1 czerwca 2017 r., stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w poprzednim brzmieniu (art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw), tj. w przypadku bezczynności Ministra polegającej na niezałatwieniu naszego wniosku w terminie jednego lub dwóch miesięcy, przysługuje nam (nie zażalenie), lecz tzw. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi w terminie 60 dni od dnia wniesienia ww. "Wezwania o usunięcie naruszenia prawa", wówczas przysługuje nam Skarga na bezczynność organu (Ministra) do sądu administracyjnegow tym przypadku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 • W sytuacji osób, których wnioski wpłynęły do Ministra po 1 czerwca 2017 r., w przypadku jego bezczynności, polegającej na niezałatwieniu takiego wniosku w terminie jednego lub dwóch miesięcy, przysługuje nam tzw. Ponaglenie (art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a.). Wnosimy je do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako wcześniejszego adresata naszego wniosku, który ma siedem dni na jego rozpatrzenie (art. 37 § 5). Nie musimy jednak czekać aż nasze "Ponaglenie" zostanie faktycznie rozpoznane. Po jego wniesieniu możemy już skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

 • Skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub

 • Skargę na przewlekłość prowadzonego postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. (art. 53 § 2b ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

(Uwaga! O wyborze jednego z ww. rodzajów środka zaskarżenia decyduje stan faktyczny naszej sprawy w rozumieniu opisanych wyżej pojęć: "Bezczynność organu" oraz "Przewlekłość postępowania".

Skargę taką kierujemy za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przekazuje ją Sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i swoją odpowiedzią na naszą skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W pozostałych kwestiach związanych z korzystaniem przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z "dobrodziejstwa" art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) odsyłamy zainteresowanych do "Informatora dla członków FSSM w zakresie korzystania z art. 8a..." , przygotowanego na zlecenie Federacji przez mec. Aleksandrę Karnicką, zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.fssm.plw zakładce "Procedury i Porady".

Wzory pism:
DO MSWiA -
1. Ponaglenie.
2. Wezwanie do usunięcia naruszenia praw.

DO WSA w WARSZAWIE - 
3. Skarga na bezczynność.organu
3a. Skarga na przewlekłość postępowania

Zespół Prawny FSSM RP

 

Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Sędziowie WSA Piotr Borowiecki, Janusz Walawski (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2017 r. sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...]stycznia 2017 r.

1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.L. z dnia [...] stycznia 2017 r. w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

str. 1/1

Sygnatura

II SAB/Wa 202/17

Status

nieprawomocne, kończące

Treść wyniku

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa

Sędziowie

Ewa Kwiecińska (przewodniczący)
Janusz Walawski (sprawozdawca)

Piotr Borowiecki

Symbole

6192 Funkcjonariusze Policji
658

Skarżony

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 
Więcej artykułów…