Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Pierwsze ofiary dezubekizacji wygrywają z MSWiA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Link do zapoznania się z treścią artykułu KLIKNIJ

Pełna treść artykułu w formacie pdf KLIKNIJ

 

Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na pytania FSSM RP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

17 stycznia 2019 r. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadała kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

W otrzymanej odpowiedzi informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne.
Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jeszcze żadna z ww. spraw nie trafiła na wokandę, a spośród 1126 spraw "załatwionych" (jak nazywa je Sąd Okręgowy w Warszawie, i do których zalicza m.in. sprawy skutecznie przekazane do innych sądów, oddalone lub umorzone z różnych przyczyn), prawie połowa to sprawy umorzone z powodu śmierci skarżących!
Ilu represjonowanych musi jeszcze umrzeć, by sprawy ruszyły z miejsca? Ilu nie doczeka ich końca? 

  

Apel do TK o zajęcie się ustawą dezubekizacyjną

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelowało do "osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego" o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania pytania prawnego warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sprawa już ponad rok czeka na wyznaczenie terminu.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt XIII 1 U 326/18, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) oraz zmienionej nią ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, ze zm.).

Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z odwołania A.J. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd przedstawił Trybunałowi pytanie prawne: czy wejście w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej nie narusza zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa. Sąd miał też wątpliwości, czy nie doszło do nierównego traktowania części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 roku, skutkując ich dyskryminacją.

Sędziowie ze stowarzyszenia "Iustitia" przypominają, że od ponad roku sprawa nie została skierowana na rozprawę. - Dalsze uchylanie się Trybunału Konstytucyjnego od jej rozpoznania - co istotne w składzie wolnym od wad prawnych - pogłębia negatywne i nieodwracalne skutki dla licznych uczestników postępowań sądowych w całym kraju. Staje się powodem wielu ludzkich tragedii, naraża Państwo Polskie na przyszłe negatywne konsekwencje prawne.

 

Źródło: Prawo.pl  IUSTITIA

 
Więcej artykułów…