Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Uzupełnienie treści odwołań od decyzji ZER

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Powodem tej nowelizacji była treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt K 5/11. Art. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o FUS wprowadził też zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia poprzez:

Dopisanie do stawianych zarzutów w pkt. II. zatytułowanym "Zaskarżonej decyzji zarzucam": punktu nr 1 w następującym brzmieniu:


"Przywołanie błędnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury, tj. art. 15c w związku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1, który określa wyłączne przesłanki takiej decyzji, a w konsekwencji bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obniżonej wysokości" *.


*W przypadku rent w miejsce "art. 15c" należy wpisać art. 22a lub 24a w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, tak jak wskazano w decyzji Dyrektora ZER.

 

Uzasadnienie tego zarzutu należy umieścić zaraz po zakończeniu opisu części zatytułowanej "Stan faktyczny" w sugerowanym niżej brzmieniu:

"W zaskarżonej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury/renty policyjnej Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako jej podstawę prawną, przywołał art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej. Jest to podstawa przytoczona błędnie, albowiem przepis ten określa jedynie formę załatwienia sprawy indywidualnej, w tym przypadku formę decyzji wydawanej przez organ emerytalno-rentowy. Ww. przepis prawa formalnego jest podstawą ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego poprzez wydanie decyzji pierwotnej o ustaleniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu.

Decyzja o ustaleniu prawa do emerytury/renty policyjnej ma charakter deklaratoryjny
i może podlegać zmianie, jednakże warunki tej zmiany bądź jej uchylenia muszą być ściśle określone a także ograniczone ramami czasowymi. Stanowi o tym jednoznacznie art. 33 ustawy emerytalnej, który wymienia enumeratywnie sześć przesłanek upoważniających organ emerytalny do zmiany lub uchylenia decyzji w zakresie określenia wysokości świadczeń pieniężnych. Wskazane tam przypadki, których stwierdzenie może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji ustalającej prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, mają charakter katalogu zamkniętego. Oznacza to, że okoliczności nie ujęte w tym przepisie nie mogą stanowić podstawy wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. W szczególności należy wskazać na ust. 1 pkt 1 ww. art. 33 ustawy emerytalnej, który stanowi, że [decyzja organu emerytalnego ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia]. W moim przypadku nie przedstawiono jakichkolwiek nowych dowodów ani nie ujawniono żadnych nowych okoliczności uprawniających ZER MSWiA do wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. Dowodem takim nie może też być informacja z IPN, która nie zawiera w swojej treści żadnych nowych okoliczności nie znanych organowi emerytalnemu wcześniej, tj. w chwili wydania pierwotnej decyzji o ustaleniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego/rentowego oraz jego wysokości".

 

W przypadku osób, które odwołania już złożyły, sugerujemy jego uzupełnienie
(w zakresie wyżej wskazanym) w drodze odrębnego pisma procesowego (wzór tutaj), skierowanego w 2 egz. do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (po nadaniu sprawie sygnatury akt tego Sądu**) lub bezpośrednio na pierwszej rozprawie, ustnie do protokołu, z jednoczesnym przekazaniem Sądowi takiego pisma procesowego do akt sprawy.

**Nadanie sygnatury sprawie i założenie akt sprawy następuje na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału. Sygnatura akt sprawy będzie wskazana w Zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Sądu (rozprawy), wzywającym też skarżącego do zajęcia stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego - Dyrektora ZER MSWiA na odwołanie.

 

Spotkanie z Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim

    Z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Regionu Podkarpacie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polski i Koła SEiRP w Przemyślu w Hotelu ACCADEMIA w dniu 17 sierpnia 2017 r odbyło się spotkanie w ramach OIU z pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  Andrzejem Rozenkiem, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych.

    Spotkanie otworzył Jacek Mikita, pełnomocnik KOIU Region Podkarpacie, który przedstawił zaproszonych gości.
Następnie głos zabrał Andrzej Rozenek, który na wstępie poprosił o chwilę ciszy w intencji kolegów, który z uwagi na ustawę represyjną odebrali sobie życie lub doznali zawałów serca lub udarów mózgu. Następnie poinformował, że Komitet w połowie września z uwagi na wakacje Sejmu, złoży do Marszałka Sejmu pismo w sprawie powołania Komitetu i po dwóch tygodniach zacznie zbierać podpisy w sprawie nowelizacji ustawy emerytalnej służb mundurowych. Będzie to droga trudna i długa,  jednak liczy na mobilizację ludzi dobrej woli.

    Jako następny głos zabrał Prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki, który mobilizował zebranych do pisania odwołań do sądów by nie dawać satysfakcji PiS i związanych z tym komentarzy. Wracając do słów o zgonach podkreślił, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP będzie prowadziła Białą Księgę - Księgę Pamięci o naszych kolegach którzy odeszli. W naszej sprawie zabrał również głos szef SLD w Rzeszowie Wiesław Buż, poseł Platformy Obywatelskiej Marek Rząsa oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Kasprzak, którzy poparli nasza inicjatywę i zobowiązali się w różny sposób pomóc. Jako ostatni głos zabrał nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański, który również poparł nasze działania i będzie służył swoim doświadczeniem jako były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie.

   Po wystąpieniach gości zadawano szereg pytań na które udzielano merytorycznych odpowiedzi.

   W spotkaniu uczestniczyło ok. 170 emerytów i rencistów policyjnych oraz Straży Granicznej z terenu Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Robert Woźnik

 

Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie FSSM RP

W dniu 17 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie FSSM RP w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej odbyło się w Rzeszowie spotkanie z Andrzejem Rozenkiem - Pełnomocnikiem OKIU, Zdzisławem Czarneckim - Prezydentem FSSM RP oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych.

Organizatorami spotkania byli Jacek Mykita koordynator prac OKIU na woj. podkarpackie przy współpracy prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala oraz prezes Koła nr 1 Stowarzyszenia Jadwigi Michalczyk.

Spotkanie otworzył Jacek Mykita, który przedstawił zaproszonych gości.
Na wstępie minutą ciszy uczczono kolegów, którzy z uwagi na presję związaną z działaniem ustawy represyjny odebrali sobie życie lub przeszli gwałtowne załamania zdrowia, skutkujące śmiercią.

Jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek. Poinformował, że na początku września br. (z uwagi na wakacje sejmu) złoży do Marszałka Sejmu zawiadomienie wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie powołania Komitetu oraz z zebranym 1000 podpisów popierających projekt ustawy. Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika OKIU, powinien wydać "Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia". Natomiast rozpoczęcie akcji zbierania podpisów może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika OKIU ww. Postanowienia. Wówczas także OKIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Wtedy to rozpocznie się proces zbierania podpisów.

Andrzej Rozenek nie krył, że będzie to droga trudna i długa ale podkreślił, że mając na względzie mobilizacją środowiska będzie ona skuteczna i budująca. Apelował też o docieranie do emerytów w podeszłym wieku, którzy z powodów naturalnych mają ograniczony dostęp do informacji. Liczy się mobilizacja wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko ze środowiska służb mundurowych, ale tych, którym na sercu leży dobro Polski jako państwa prawa.

Nie tylko we wszystkich miastach wojewódzkich ale także w powiatach powinny powstać prężne Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania min. 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom w pełni zadawalający, są województwa w których przebiega to nieco wolniej.

Jako następny głos zabrał Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, który mobilizował zebranych do odwoływania się od decyzji: zarówno jako formy protestu przeciwko władzy jak i też we własnym interesie, aby nie dawać satysfakcji PiS w związku z realizacją ustawy. W kwestii zgonów emerytów poinformował, że FSSM RP będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ -KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli jako "plon" działania Ustawy.

Zaproszeni goście na spotkanie w Rzeszowie wygłosili krótkie przemówienia będące głosem poparcia naszej inicjatywy. Zarówno Wiesław Buż - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie, Pani Krystyna Skowrońska - posłanka Platformy Obywatelskiej, deklarowali pomoc, ze strony osób działających w podkarpackich strukturach w zbieraniu podpisów, w działaniach Komitetu OIU, a także w udostępnianiu biur na jego działalność (SLD).

Reprezentanci wszystkich sił politycznych uczestniczących w spotkaniu deklarowali poparcie dla działań, ukierunkowanych na niwelowanie skutków działania ustawy represyjnej.

Pan gen. Józef Gdański - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie, w imieniu swoim i gen. Adama Rapackiego oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP, które reprezentował, poparł inicjatywę, deklarując pomoc w jej realizacji.

W rzeszowskim spotkaniu prof. Stanisław Pieprzny - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, skomentował skutki ustawy represyjnej, przekazując słowa poparcia dla wszystkich pokrzywdzonych działaniem ustawy oraz zaapelował, jak i przedmówcy, do składania odwołań od decyzji odbierającej prawa nabyte.

W spotkaniu w Rzeszowie uczestniczyło blisko 250 osób reprezentujących środowiska emerytów MSW i MON z podkarpacia.

spotkanie fssm ustawa represyjna 01

spotkanie fssm ustawa represyjna 02

spotkanie fssm ustawa represyjna 03

spotkanie fssm ustawa represyjna 04

spotkanie fssm ustawa represyjna 05

 
Więcej artykułów…