Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Emerytury - ustawa represyjna

Minister Milczanowski nie ustaje w obronie represjonowanych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. "Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej", w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia 2019 r. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt." Dialog Obywatelski o przyszłości Europy" kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie. 

Waloryzacja rent i emerytur 2019

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi obawy, że osoby objęte regulacjami art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, Federacja przedstawia swoje ustalenia w tej sprawie.

 

INFORMACJA PRAWNA

Dotyczy waloryzacji  emerytur i rent  byłych policjantów i funkcjonariuszy objętych regulacjami art. 15c  policyjnej ustawy emerytalnej w 2019 r. 
(Stan na 14.01.2019 r.)

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi  obawy, że osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie:

  1. W Dzienniku Ustaw  z dnia 9 stycznia 2019 r., pod pozycją 39, opublikowano Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw. Została ona uchwalona w trybie ekspresowym w oparciu  o  druk sejmowy nr 3093 z dnia 11 grudnia 2018 r.
  2. Przyjęto założenie że minimalna emerytura od 1 marca 2019 r.  wynosić  będzie 1100 zł.,  a minimalna kwota podwyżki  nie będzie niższa od  niż 70 zł.  Ma to zapewnić  wzrost  świadczeń najniższych w stopniu większym niż  pomnożenie  aktualnej ich wysokości przez przewidywany wskaźnik waloryzacji na rok 2019 w wysokości 103,26%. Dla osób tych ustalono na 2019 r. odrębny sposób  waloryzacji poprzez dodanie kwoty 70 zł. do otrzymywanej  ostatnio miesięcznej kwoty świadczeń.
  3. W oparciu o ww. kryteria ustalono na rok 2019  sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych emerytom i rencistom policyjnym, którym obniżono świadczenia na podstawie ww. przepisów policyjnej ustawy emerytalnej. Jednocześnie zawieszono na rok stosowanie przepisów o ogłaszaniu  przez Prezesa ZUS informacji o tzw. średniej wypłacanej przez ZUS.
  4. Należy przypomnieć  że tzw. średnia nie jest zależna od  aktualnego poziomu  emerytur w kraju a jest ustalana na warunkach określonych  w art. 15c policyjnej ustawy emerytalnej. Faktycznie  jest to  średnia z września 2016 r., dotychczas  co roku  mnożona przez wskaźnik  waloryzacji.
  5. Od marca 2019 r. emeryci i renciści policyjni, którzy otrzymują tzw. średnią  w wysokości  2130,68 PLN będą  mieli dodane 70 zł., co daje  łączną kwotę  2200,68 zł.. W przypadku pomnożenia kwoty 2130,68 zł. przez  wskaźnik 103,26%  uzyskuje się 2200,14 zł. Wynik ten  wskazuje, że na nowym sposobie waloryzacji  zyskują  54 gr.
    Waloryzacja kwotowa jest korzystniejsza dla osób, które otrzymują świadczenia poniżej ?średniej?, bo wprawdzie będą wyższe od aktualnych również o 70 zł. ale gdyby były obliczane wg wskaźnika procentowego, kwota waloryzacji byłaby w ich przypadku niższa.

(Wszystkie dane kwotowe podane są jako wartości brutto).

W ocenie Komisji, w decyzji o waloryzacji (tak jak w poprzednich latach), będzie informacja o  wysokości podstawy wymiaru emerytury /renty po jej waloryzacji  (pomnożenie przez  103,26%),  o czym stanowi treść art. 5 ust 3 ww. ustawy.

Komisja Prawna FSSM

 

Akt oskarżenia przeciwko M.Morawieckiemu w sądzie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Po haniebnym wystąpieniu Premiera RP Mateusza M. w Strasburgu 4 lipca 2018 r. FSSM RP informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy "Prywatny akt oskarżenia" o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego.

Wystąpienia Premiera M. Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 4 lipca 2018 r.

 Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP z dnia 22 stycznia 2019 r. w powyższej sprawie.

 
Więcej artykułów…