Jak odpowiadać na apelację ZER MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy liczne e-maile i telefony z pytaniami jak odpowiadać na apelacje ZER MSWiA.

W związku z tym, że ZER MSWiA z urzędu wnosi apelacje praktycznie od każdego korzystnego wyroku, jakie zapadają w sądach okręgowych rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalno-rentowych podjętych na podstawie ustawy represyjnej, Koleżanka Jolanta Domańska-Paluszak z Biura ZG SEiRP przygotowała wzór odpowiedzi na taką apelację. Wzór umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Strona powodowa /odwołujący się/ otrzymuje apelacje ZER MSWiA z Sądów Apelacyjnych z pouczeniem, że w ciągu dwóch tygodni od doręczenia może odpowiedzieć bezpośrednio do Sądu II instancji.

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Wniesienie odpowiedzi na apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Odpowiedź na apelację powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Sąd Apelacyjny poucza strony postępowania, że może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne i strony nie złożyły wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

Wszystkim zainteresowanym polecamy wzór odpowiedzi jako materiał pomocniczy do zaadaptowania do własnej sytuacji procesowej i wykorzystania do odpowiedzi na apelację ZER MSWiA - w przypadkach emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

Wzór do pobrania T U T A J