Komunikat w sprawie wysokości diet służbowych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

 

K O M U N I K A T

SKARBNIKA Zarządu Głównego SEiRP

 

w sprawie: wysokości diet służbowych na terenie kraju obowiązujących od 01.03.2013.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

1. Na podstawie w/w rozporządzenia z dniem 1 marca 2013r w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych wprowadza się na terenie kraju:

* Dietę w wysokości - 30 zł,

( jeżeli podróż trwa mniej niż 8 godz.- dieta ni przysługuje, jeżeli trwa w godz.8-12 - przysługuje 50%, powyżej 12 godzin - 100%).

* Koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej - 6 zł,

* Ryczałt za nocleg - 45 zł

2. Nadal prawo do określenia środków transportu posiada pracodawca, głównie w zakresie wyrażenie zgody na wykorzystanie do celów służbowych własnego auta. Wtedy obowiązuje zwrot kosztów przejazdu z tzw "kilometrówki". W Stowarzyszeniu koszt przejazdu 1 km własnym autem w celach służbowych wynosi - 0,60 zł).

3. Pozostaje zasada, że wydatki związane z podróżą winny być właściwie udokumentowane ( np. biletami, fakturami, itp.)

4. Nowe rozporządzenie dopuszcza, tylko za zgodą pracodawcy, aby dokumentację podróży służbowej, zastąpić pisemnym oświadczeniem.