Zebrania sprawozdawcze w kołach Stowarzyszenia na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W miesiącach styczniu, lutym i marcu odbywają się zebrania sprawozdawcze kół Stowarzyszenia.
Zebrania takie odbyły się w dniu 17 stycznia w kole w Sanoku, 14 lutego w Przemyślu, 24 lutego w Jarosławiu a 2 lutego w Łańcucie.


Po złożonych sprawozdaniach z działalności zarządów kół i komisji rewizyjnych z dokonanych kontroli i udzieleniu absolutorium zarządom kół, zatwierdzane były plany pracy na bieżący rok, w których koncentrować się będzie działalność na poszerzeniu szeregów członkowskich, trosce o sprawy socjalno-bytowe członków i emerytów najbardziej potrzebujących pomocy materialnej, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach i aktywności na rzecz środowisk, w których działają.
W zebraniach w Jarosławiu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, prezes Wiktor Kowal, I wiceprezes Ryszard Tyczyński, Danuta Gwóźdź a w Łańcucie W. Kowal i R. Tyczyński.


Poza sprawozdaniami zarządów kół i komisji rewizyjnych głównymi problemami pozostającymi w zainteresowaniu członków była ustawa obniżająca emerytury emerytów i rencistów mundurowych. Podczas Zebrań członkowie Stowarzyszenia byli informowani jakie przedsięwzięcia poczynił Zarząd Główny, a zwłaszcza Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, by skutki wymienionej ustawy były jak najmniej dolegliwe.


By podejmować działania przed otrzymaniem z ZER-u MSWiA decyzji obniżających, dla ułatwienia indywidualnych wystąpień członków, do wszystkich kół skierowane zostały wzory pism z zakresem treści do występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich - opracowane w Zarządzie FSSM - oraz wzór wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - opracowanego w ZW Stowarzyszenia - dla emerytów pozytywnie zweryfikowanych do służby po 1990 roku, mogących skorzystać z art.8a ustawy emerytalnej uchwalonej w grudniu 2016 roku. Dla tej grupy emerytów wysłano również wzory pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających służbę w policji po 1990 roku a także kwestionariusz wniosku do IPN o wydanie kopii dokumentów osobowych pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania:

- wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji

- wniosek do IPN

- wniosek do ministra M. Błaszczaka


Dalsze zebrania sprawozdawcze w kołach odbywane będą w miesiącu marcu.


Autor: Wiktor Kowal