Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Sędziowie WSA Piotr Borowiecki, Janusz Walawski (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2017 r. sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...]stycznia 2017 r.

1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.L. z dnia [...] stycznia 2017 r. w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

str. 1/1

Sygnatura

II SAB/Wa 202/17

Status

nieprawomocne, kończące

Treść wyniku

Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa

Sędziowie

Ewa Kwiecińska (przewodniczący)
Janusz Walawski (sprawozdawca)

Piotr Borowiecki

Symbole

6192 Funkcjonariusze Policji
658

Skarżony

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji