Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

2017 - 1 rok represji politycznej

Spotkanie w sprawie emerytur mundurowych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

   W dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.00 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej ZODIAK przy ul. Mieszka I w Rzeszowie odbędzie się spotkaniem w sprawie ustawy drastycznie obniżającej  emerytury mundurowe. W spotkaniu wezmą udział:

- Andrzej Rozenek - dziennikarz

- nadinsp.w st. spocz. Adam Rapacki -  b. Zastępca Komendanta Głównego Policji,

- Zdzisław Czarnecki - Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W imieniu organizatorów spotkania serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM znajdują się pod tym adresem


 https://www.fssm.pl/wzory-pism

 

1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.


2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części "Stan faktyczny"


3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.


4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.


5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.


6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.


7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.


8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.


9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści " Na podstawie art. 219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w dniu........... od decyzji nr....... obniżającej: - i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego renty piszemy "moją emeryturę" i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego emerytury piszemy "moją rentę"


10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.

Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za pokwitowaniem odbioru. 
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!   

Informacje pochodzą ze strony internetowej FSSM.

 

Tekst represyjnej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

 

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Art. 1. Wustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24.";

2)     w art. 13 w ust. 1:

a)     uchyla się pkt 1b,

b)    po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c)  okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na zasadach określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;";

3)     w art. 13a:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek organu emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych i, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przekazuje organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b.",

b)    w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)   wskazanie okresów służby na rzecz totalitarnego państwa, o których mowa w art. 13b;";

4)     po art. 13a dodaje się art. 13b i art. 13c w brzmieniu:

"Art. 13b. 1. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:

1)     Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

2)     Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

3)     Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

4)     jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;

5)     służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:

a)     nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa:

-     Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych,

-     Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem Zespołu do spraw Milicji Obywatelskiej w wojewódzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,

-     Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW,

-     Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy,

b)     wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze:

-     Departament I,

-     Departament II,

-     Biuro Paszportów, od dnia 1 kwietnia 1964 r.,

-     Biuro "A",

-     Biuro Szyfrów,

-     Biuro Radiokontrwywiadu,

-     wydziały paszportów, od dnia 15 lipca 1964 r.,

-     Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,

-     Inspektorat I,

-     samodzielne grupy specjalne,

c)     wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa:

-     Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,

-     Departament Ochrony Gospodarki,

-     Departament Studiów i Analiz,

-     Departament III,

-     Departament IV,

-     Departament V,

-     Departament VI,

-     Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu, od dnia 27 listopada 1981 r.,

-     Biuro Śledcze,

-     Departament Społeczno-Administracyjny,

-     Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa,

-     Biuro Rejestracji Cudzoziemców,

-     Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego,

-     Biuro Ochrony Rządu,

-     Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna,

-     Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu,

d)     wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa:

-     Biuro "B",

-     Biuro Informatyki,

-     Biuro "C",

-     Biuro "T", w tym Zakład Techniki Operacyjnej,

-     Departament Techniki, w tym Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego,

-     Biuro "W",

-     Departament PESEL,

-     Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.,

-     Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego,

-     Samodzielna Stacja "P",

-     Inspektorat Analityczno-Informacyjny,

e)     odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Służbie Bezpieczeństwa:

-     Departament Kadr, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,

-     Departament Szkolenia i Wychowania, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,

-     Zarząd Polityczno-Wychowawczy,

-     Biuro Historyczne,

-     Akademia Spraw Wewnętrznych, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa i naukowo-techniczna pełniąca służbę w Wydziale Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych oraz na etatach Służby Bezpieczeństwa, a także słuchacze i studenci, którzy przed skierowaniem do Akademii Spraw Wewnętrznych pełnili służbę, o której mowa w pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1,

-     Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jego ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,

-     Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,

-     Szkoła Chorążych Biura "B", a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,

-     Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,

-     Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi, a w jego ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna,

-     Samodzielna Sekcja Kadr,

-     Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia,

-     Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości,

-     Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna;

6)     jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki:

a)     Informacja Wojskowa oraz podległe jej jednostki terenowe, w tym Organa informacji Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" oraz Organa informacji Wojskowego Korpusu Górniczego,

b)     Wojskowa Służba Wewnętrzna, w tym Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego poprzedniczki,

c)     Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

d)     inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

2. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również:

1)     służbę na etacie:

a)     Ministra Spraw Wewnętrznych,

b)     funkcjonariusza nadzorującego służby i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 5,

c)     komendanta wojewódzkiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczeństwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Służby Bezpieczeństwa, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego urzędu spraw wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa,

d)     zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego lub miejskiego urzędu spraw wewnętrznych do spraw polityczno-wychowawczych,

e)     oficera szkolenia operacyjnego Służby Bezpieczeństwa w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,

f)     funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,

g)     starszego inspektora przy zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa,

h)     słuchacza na kursach Służby Bezpieczeństwa, organizowanych przez jednostki i szkoły wchodzące w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2)     okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i na kursach Służby Bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w pkt 1 i ust. 1;

3)     okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w pkt 1 i ust. 1, do innych instytucji państwowych, w tym przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 13c. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa nie uznaje się służby w rozumieniu art. 13b:

1)     która rozpoczęła się po raz pierwszy nie wcześniej niż w dniu 12 września 1989 r.;

2)     której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.";

5)     uchyla się art. 15b;

6)     po art. 15b dodaje się art. 15c w brzmieniu:

"Art. 15c. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi:

1)     0% podstawy wymiaru - za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b;

2)     2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz 2?4.

2. Przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1?3a, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli okoliczności uzasadniające podwyższenie wystąpiły w związku z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b.

3. Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. W celu ustalenia wysokości emerytury, zgodnie z ust. 1?3, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1.

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środkiem dowodowym może być zarówno informacja, o której mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b.

7. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującą od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. ...) miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczoną za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

8. Do obliczenia miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się kwoty wszystkich jednostkowych emerytur, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przed dokonaniem zmniejszeń z tytułu zawieszalności oraz przed dokonaniem potrąceń i egzekucji. Kwoty, o których mowa w zdaniu pierwszym, oblicza się bez kwot wyrównań oraz dodatków i innych świadczeń pieniężnych przysługujących do emerytury.

9. Miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji obowiązującą od tego terminu kwotę, o której mowa w ust. 9.";

7)     po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, rentę inwalidzką ustaloną zgodnie z art. 22 zmniejsza się o 10% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. Przy zmniejszaniu renty inwalidzkiej okresy służby, o której mowa w art. 13b, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

2. W przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, i została zwolniona ze służby przed dniem 1 sierpnia 1990 r. rentę inwalidzką wypłaca się w kwocie minimalnej według orzeczonej grupy inwalidzkiej.

3. Wysokość renty inwalidzkiej, ustalonej zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. W celu ustalenia wysokości renty inwalidzkiej, zgodnie z ust. 1 i 3, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1. Przepisy art. 13a stosuje się odpowiednio.

5. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 15c ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującą od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin miesięczną kwotę przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczoną za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Przepis art. 15c ust. 8 stosuje się odpowiednio.

8. Miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji obowiązującą od tego terminu kwotę, o której mowa w ust. 8.";

8)     w art. 24:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)   w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem art. 22a; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio;",

b)    pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)   rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b i art. 22a;";

9)     po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. W przypadku renty rodzinnej przysługującej po osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., renta rodzinna przysługuje na zasadach określonych w art. 24, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów art. 15c lub art. 22a.

2. Wysokość renty rodzinnej, ustalonej zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W celu ustalenia wysokości renty rodzinnej, zgodnie z ust. 1 i 2, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1. Przepisy art. 13a stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona do renty rodzinnej udowodni, że osoba, o której mowa w tych przepisach, przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli renta rodzinna przysługuje po funkcjonariuszu, który po dniu 31 lipca 1990 r.:

1) zaginął w związku z pełnieniem służby;

2) poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 15c ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującą od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin miesięczną kwotę przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczoną za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Przepis art. 15c ust. 8 stosuje się odpowiednio.

8. Miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji obowiązującą od tego terminu kwotę, o której mowa w ust. 8.".

Art. 2. 1. W przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy zmienianej w art. 1, wynika, że pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zmienianej w art. 1, i które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają przyznane świadczenia na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15c lub art. 22a ustawy zmienianej w art. 1.

2. W przypadku osób pobierających renty rodzinne przysługujące po osobach, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy zmienianej w art. 1, wynika, że pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zmienianej w art. 1, i które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają przyznane świadczenia na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 24a ustawy zmienianej w art. 1.

3. Od decyzji ustalającej prawo do świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Złożenie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

4. Wypłata świadczeń ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 4 następuje od dnia 1 października 2017 r.

Art. 3. 1. Komunikat, o którym mowa w art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, zostanie ogłoszony w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Miesięczne kwoty przeciętnej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszone przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą podlegać po raz pierwszy waloryzacji od najbliższego terminu waloryzacji przypadającego po miesiącu, o którym mowa w art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. 1. Do postępowań w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego wszczętych, na podstawie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 15b ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do wniosków organu emerytalnego, o których mowa w art. 13a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, które wpłynęły do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i nie zostały rozpatrzone do tego dnia, stosuje się art. 13a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do postępowań w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego wszczętych na podstawie informacji o przebiegu służby, wydanych na podstawie wniosku organu emerytalnego rozpatrywanego zgodnie z ust. 2, stosuje się art. 15b ustawy zmienianej w art. 1.

4. W przypadku osób, którym ustalono wysokość świadczeń zgodnie z ust. 1 lub 3, organ emerytalny właściwy według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 5. Miesięczne kwoty ogłoszone przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 15c ust. 7, art. 22a ust. 7 oraz art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Art. 6. 1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 5,2 mln zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:

1)     2016 r. - 0 mln zł;

2)     2017 r. - 1,1 mln zł;

3)     2018 r. - 0,6 mln zł;

4)     2019 r. - 0,5 mln zł;

5)     2020 r. - 0,5 mln zł;

6)     2021 r. - 0,5 mln zł;

7)     2022 r. - 0,5 mln zł;

8)     2023 r. - 0,5 mln zł;

9)     2024 r. - 0,5 mln zł;

10)   2025 r. - 0,5 mln zł.

2. W przypadku przekroczenia w pierwszym półroczu danego roku 65% limitu określonego w ust. 1 lub w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków stosuje się mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości tych wydatków w drugim półroczu do poziomu gwarantującego, że limit ten nie zostanie przekroczony.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.

                                                                                                                

                                                                                               MARSZAŁEK SEJMU

                                                                                               / - / Marek Kuchciński

 

Komunikat FSSM

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

K O M U N I K A T

ze strony internetowej

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

 

 " W związku z pojawieniem się informacji o odebraniu pierwszych decyzji
Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA
zmniejszających wysokości emerytury lub renty, wydanych na podstawie
represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. ,
prosimy osoby, które je otrzymały,
o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: "


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.