Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

2021 - 5 rok represji politycznej

Określenie WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA tabele

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja
Dot. sposobu wyliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ)
11 marca 2021 r.


W dalszej części artykułu zaktualizowane informacje z dostępnymi do pobrania tabelami umożliwiającymi wyliczenie WPZ ze stanem na grudzień 2021 r.


Na początek kilka wskazań ogólnych.


1. Odwołujący się jako wnoszący apelację od wyroku Sądu I instancji, ma ustawowy obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ).
2. Nieuzupełnienie przez odwołującego się w wyznaczonym przez sąd terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może stanowić podstawę jej odrzucenia.
3. Wskazana w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może podlegać sprawdzeniu przez sąd. Zadaniem sądu drugiej instancji jest sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia wówczas, gdy jest ona niejasna. W tym celu może posłużyć się wszelkimi możliwymi sposobami, w tym samodzielnie przeprowadzić działania matematyczne według algorytmu wyznaczonego przez obowiązujące przepisy. Błędne wskazanie w apelacji WPZ nie wywołuje jednak żadnych ujemnych konsekwencji prawnych dla odwołującego się.
(Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 386 § 2 k.p.c., art. 373 § 1 k.p.c., art. 25 § 1 k.p.c., Uchwały SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05, Postanowienia SN z dnia 8 grudnia 2016 r. I CZ 97/16 oraz Uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 lipca 2016 r., III UZP 2/16).


Przedmiotem żądania w naszych sprawach odwoławczych jest zmiana wysokości świadczenia emerytalnego, czyli powtarzającego się na przyszłość, poprzez przywrócenie emerytury lub renty w należnej wcześniej wysokości oraz wypłata świadczenia zaległego, liczonego od dnia 1 października 2017 r.


W naszym przypadku wartością przedmiotu zaskarżenia (WPZ), którą powinniśmy wskazać w apelacji, będzie kwota pieniężna brutto, będąca różnicą między należnym nam świadczeniem, wypłacanym przed 1 października 2017 r. a świadczeniem wypłacanym po 1 października 2017 r., zmniejszonym na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Kwotę tą, wyliczoną w skali miesiąca, należy pomnożyć prze liczbę miesięcy, które upłynęły od dnia 1 października 2017 r. do dnia złożenia apelacji.


Przykład! Przy dochodzonej kwocie 2 500 zł. w skali miesiąca (będącej różnicą między tym co powinniśmy otrzymywać a tym co otrzymujemy od 1.10.2017 r. po obniżce miesięcznie), wyliczenie będzie wyglądało w sposób następujący:
2 500 zł x 36 mies. [3 lata - od 1.10.2017 r. do 01.09.2020 r.] + 2 500 x 5 mies. [od 1.10.2020 do 28.02.2021 r.] = 102 500 zł. brutto (Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 19 -22 k.p.c.).


Powyższe wyliczenie starajmy się wykonać dokładnie, ale jak wyżej wskazaliśmy, nie obawiajmy się negatywnych skutków w przypadku pomyłki.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można wymagać, aby ubezpieczony określił dokładnie żądanie, a w sprawach o prawo majątkowe oznaczył wartość przedmiotu sporu. Sąd jest uprawniony do wyjaśnienia tej kwestii poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających, których celem jest w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań (patrz Uchwała SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05).


Uwaga! wzrost ww. (przykładowej) kwoty z tytułu należnej waloryzacji będzie trudny do samodzielnego wyliczenia.
Musimy założyć, że w przypadku zakończenia naszej sprawy korzystnym wyrokiem prawomocnym, przywracającym świadczenie w należnej wysokości, ZER dokona, w sposób właściwy, stosownych naliczeń z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji. Niezależnie od tego w najbliższym czasie postaramy się przygotować informację dot. sposobu sprawdzenia (weryfikacji) naliczeń dokonanych przez ZER.
Tekst źródłowy: https://www.fssm.pl/wartosc-przedmiotu-zaskarzenia


WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA, CZYLI ILE "WISI" NAM ZER
26 grudnia 2021 r.


Sądy okręgowe, a zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie, wzięły się do roboty i przybywa rozstrzygnięć w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Jednak praktycznie wszystkie te sprawy trafiają do II instancji, czyli sądów apelacyjnych, ponieważ zarówno pozwany (Dyrektor ZER) jak i skarżący (osoby represjonowane) w przypadku przegranej składają apelacje. A że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają charakter majątkowy, w przypadku składania apelacji lub odpowiedzi na apelację drugiej strony, należy wskazać tzw. "Wartość przedmiotu zaskarżenia", czyli po prostu kwotę roszczenia (brutto).
Okazuje się, że w apelacjach składanych przez Dyrektora ZER kwota ta jest zwykle znacznie zaniżana. Najczęściej jej wysokość jest obliczana wg. wzoru:
wysokość świadczenia pobierana przed obniżką (brutto) - wysokość świadczenia faktycznie pobieranego po obniżce (brutto) x 12 miesięcy


A przecież od 1 października 2017 r. upłynęło do dziś 51 miesięcy, a nasze świadczenia były co roku waloryzowane.
Oczywiście skarżący mają pełne prawo przedstawić obliczoną przez siebie "Wartość przedmiotu zaskarżenia" i najlepiej, by to była kwota aktualna na dzień (miesiąc) sporządzania pisma procesowego (apelacji własnej lub odpowiedzi na apelację Dyrektora ZER). Może być to kwota przybliżona, ale przygotowane przez nas tabele w formacie .xls , które po pobraniu można otworzyć w programach Microsoft Excel, LibreOffice Calc lub OpenOffice Calc, pozwalają obliczyć ją dość dokładnie.


Ponieważ decyzje o obniżeniu świadczeń zapadały w okresie lat 2017 - 2020 przygotowaliśmy odpowiednio kilka tabel:


Tabela 1 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 października 2017 r. - 28 lutego 2018 r. (przed waloryzacją 2018) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 2 dla osób , którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2018 r. - 28 lutego 2019 r. (przed waloryzacją 2019) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 3 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2019 r. - 29 lutego 2020 r. (przed waloryzacją 2020) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 4 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2020 r. - 28 lutego 2021 r. (przed waloryzacją 2021) - do pobrania TUTAJ;

Wszystkie tabele mają wstępnie wypełnione kolumny "Waloryzacja" i "Okresy wypłacania". Należy jedynie zweryfikować i ewentualnie skorygować dane w 1 wierszu (datę, od której pobierane jest obniżone świadczenie oraz liczbę miesięcy jego pobierania w tej wysokości).


Następnie wystarczy wypełnić tylko 2 pola "zielone".
1. W pole "zielone" kolumny "Wysokość świadczenia przed obniżką należna za miesiąc" wpisujemy kwotę brutto świadczenia otrzymywanego przed decyzją o obniżce (można ją znaleźć np. w ostatniej decyzji waloryzacyjnej przed obniżką)
2. W pole "zielone" kolumny "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" wpisujemy PEŁNĄ kwotę brutto świadczenia ustalonego decyzją ZER wydaną na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. (można ją znaleźć w pkt. 6 UZASADNIENIA decyzji).


Reszta liczy się "sama", a poprawność obliczeń można sprawdzić porównując odpowiednie pola z kolumn "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" oraz "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacana za miesiąc" z kwotami określonymi przez ZER w odpowiednich decyzjach waloryzacyjnych z lat 2018 ? 2021. Gdyby ewentualne różnice były znaczące, można pola tych kolumn wypełnić ręcznie.


Pole " rude " tabeli to właśnie "Wartość przedmiotu zaskarżenia", czyli ile "wisi" nam ZER


Poniżej przykład tabeli wypełnionej dla osoby, której obniżono świadczenie od 1 października 2017 r. (Tabela 1).

2021.12.26 Tabela1 WPZ 2017_male

P.S. Takie wyliczenie może się także przydać już po wygranej sprawie apelacyjnej, kiedy ZER przedstawi swoje wyliczenia zaległych należności. Wiemy skądinąd, że niekiedy budzą one wątpliwości skarżących.
Tabelka może być także przydatna dla skarżących, w przypadku których sądy okręgowe wydały wyroki zmieniające decyzje Dyrektora ZER tylko w części tzn. uznały, że za służbę po 1990 r. należy się pełne świadczenie (po 2,6% za rok), zaś służbę wcześniejszą należy liczyć zgodnie z "ustawą" czyli po 0,0% za każdy rok (a takie wyroki się zdarzają). Jeżeli taki wyrok zostanie podtrzymany w apelacji, to skarżącemu będzie się należał zwrot świadczenia będący różnicą między wartościami z pól RAZEM w kolumnach tabeli: "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za okres miesięcy" a "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacona za okres miesięcy".

Tekst źródłowy: https://www.fssm.pl/wartosc-przedmiotu-zaskarzenia-czyli-ile-wisi-nam-zer

 

 

 

Pytamy ZER o zwrot świadczeń

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że wobec osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. pisowska władza przyjęła strategię przedłużania i utrudniania procesu odzyskiwania przez nie bezprawnie odebranych im świadczeń emerytalno-rentowych.
Na wyrok TK Julii Przyłębskiej w sprawie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów tej "ustawy" raczej nie ma co liczyć, bo mógłby on przynieść niekorzystne dla ustawodawcy rozstrzygnięcie i ów proces przyspieszyć, a tak sprawy sądowe z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury-renty, uruchomione uchwałą SN z 16 września 2020 r. będą trwały latami. Zwłaszcza, że Dyrektor ZER ( zapewne na odgórne polecenie ) przyjął zasadę "obligatoryjnego" składania apelacji od wszystkich niekorzystnych dla siebie wyroków sądów okręgowych, nawet w sprawach oczywistych, z góry skazanych na przegraną.
Na dodatek docierają do nas sygnały o pojawiających się "problemach" z wypłatami zaległych emerytur-rent odzyskanych w wyniku prawomocnych wyroków sądów.
I o to m.in. postanowiliśmy zapytać Dyrektora ZER MSWiA.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od  wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu/odwołującej się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną

Złożenie odpowiedzi na apelację nie jest obowiązkowe. 

W piśmie przewodnim do apelacji nadesłanym nam przez sąd, znajduje się pouczenie - w którym znajdują się podstawowe, niezbędne informacje. Odpowiedź na apelację wnosi się do sądu apelacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia  odpisu apelacji. Istotą odpowiedzi na apelację jest wskazanie czy zgadamy się z apelacją czy też nie,  wskazanie przyczyn (mogą być wybrane przyczyny) naszej niezgody. Nadto w odpowiedzi wnosimy o oddalenie apelacji. Przed skorzystaniem ze wzoru odpowiedzi na apelację konieczne jest przeczytanie otrzymanego odpisu apelacji - aby było możliwe wybranie ze wzoru odpowiedzi na apelację tych fragmentów, które są zbieżne z apelacją w naszej indywidualnej sprawie. Pomocne jest także posiadanie sporządzonego już uzasadnienia korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego. Jeśli uzasadnienia wyroku nie posiadamy, wówczas odpis możemy uzyskać w sądzie na podstawie art. 9 k.p.c. O odpis możemy wystąpić bezpośrednio w biurze sądu lub korespondencyjnie (proszę nie mylić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku). Wzór odpowiedzi na apelację jest tylko propozycją i wskazane jest indywidualne modyfikowanie go w zależności od sytuacji odpowiadającego na  apelację. Objaśnienie:  art. 15c ustawy zaopatrzeniowej dotyczy świadczeń w postaci emerytury, art. 22a  dotyczy renty inwalidzkiej, art. 24a dotyczy renty rodzinnej.

Wskazówka - w treści odpowiedzi na apelację użyto formy męskiej i żeńskiej, gdyż korzystającym ze wzoru odpowiedzi na apelację może być mężczyzna i kobieta - zatem treść wzoru należy odpowiednio zweryfikować. Niektóre fragmenty wymagają uzupełniania w zakresie wskazania konkretnych dat lub okresów.

Poniżej link do tekstu - tu kliknij wzoru odpowiedzi na apelację.

Apelacja ZER MSWiA. Autorska propozycja odpowiedzi

Niemal codziennie otrzymujemy kopie apelacji składanych przez ZER MSWiA od wyroków od niekorzystnych dla organu emerytalnego. Kontaktują się z nami osoby oczekujące wsparcia w przygotowaniu odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom kilka miesięcy temu na naszej stronie umieściliśmy przygotowany przez Koleżankę Jolantę Domańską - Paluszak obszerny wzór odpowiedzi. Tekst opracowania powyżej oraz link: /https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje/

W korespondencji e-mailowej otrzymaliśmy autorską propozycję odpowiedzi na apelację przygotowaną przez osobę wspierającą Stowarzyszenie. Tekst został opracowany i wykorzystany w konkretnej sprawie. Prezentujemy przygotowany wzór do krytycznego wykorzystania po dostosowaniu do stanu faktycznego i okoliczności własnej sprawy emerytalnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy autorce tekstu. Tekst wzoru autorskiej propozycji odpowiedzi.

 

 

 

 

 

Panie Pośle, trzymamy za słowo

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Szanowny Panie Pośle

Jest Pan jedyną osobą, która w tak nieugięty sposób ujęła się za emerytami i rencistami mundurowymi skrzywdzonymi tą haniebną i restrykcyjną  pisowską ustawą.

Jest to już 5 rok walki o sprawiedliwość.

Trzeba wyplenić z życia publicznego to ZŁO, które przyczyniło się do śmierci tysięcy osób nic nie mających wspólnego z jakimś wyimaginowanym państwem totalitarnym !!!

Będziemy walczyć do końca o przywrócenie ukradzionych przez rząd naszych nabytych zgodnie z prawem emerytur i rent.

To państwo polskie zrobiło z nas "bandytów" w paranoicznej  zemście politycznej pomijając historię, fakty, prawo.

 

Panie Andrzeju prosimy o dotrzymanie danego słowa.

 

Emeryci i renciści policyjni

2021-11-28 rozenek list 01

2021-11-28 rozenek list 02

 

 

 

 

Wyszukiwarka sędziów powołanych przez neo-KRS

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

OBECNOŚĆ SĘDZIEGO NA TEJ LIŚCIE NIE PRZESĄDZA O BRAKU JEGO NIEZAWISŁOŚCI LUB KOMPETENCJI.


Celem tej kampanii nie jest piętnowanie sędziów, a jedynie uświadomienie obywatelom ryzyka procesowego, które wiąże się z faktem orzekania przez wadliwie powołanego sędziego.
WADLIWOŚĆ NOMINACJI SĘDZIOWSKICH W TYCH PRZYPADKACH JEST PRZEDE WSZYSTKIM WINĄ INSTYTUCJI PAŃSTWA.
W mniejszym stopniu obciąża samych sędziów, którzy w wadliwej procedurze nominacyjnej wzięli udział. Sędziowie z tej listy zostali powołani przez niekonstytucyjnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Tryb powołania tej tzw. neo-KRS jest również sprzeczny z prawem unijnym, do którego przestrzegania Polska zobowiązała się w Traktacie Lizbońskim, podpisanym w roku 2007 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WYDANE Z UDZIAŁEM TYCH OSÓB WYROKI MOGĄ BYĆ WADLIWE.
JEŚLI MASZ SPRAWĘ W SĄDZIE MOŻE TO DOTYCZYĆ RÓWNIEŻ CIEBIE!
SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWARKI, ABY SPRAWDZIĆ CZY SĘDZIA, KTÓRY PROWADZI TWOJĄ SPRAWĘ, ZOSTAŁ POWOŁANY PRZEZ NEO-KRS.
JEŚLI GO TU ZNAJDZIESZ, WIEDZ, ŻE
ORZECZENIE W TWOJEJ SPRAWIE MOŻE ZOSTAĆ ZAKWESTIONOWANE, NARAŻAJĄC CIĘ NA KOMPLIKACJE PRAWNE I DODATKOWE KOSZTY.

 

W Y S Z U K I W A R K A

 

 

 

 
Więcej artykułów…