Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj20
Wczoraj48
Wizyt w tygodniu204
Wizyt w miesiącu1008
Łącznie wizyt142203

Dzisiaj jest: Piątek
24 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Cieszysława, Estera, Jan, Joanna,
Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula

Do końca roku zostało 222 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Artykuły archiwalne 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SEiRP na 2014 rok

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

P L A N

pracy Zarządu Głównego SEiRP, jego Prezydium i Komisji na rok 2014

 

  1.  KIERUNKI PRACY NACZELNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA

 

      W roku 2014 we wszystich strukturach SEiRP odbedzie się kampania sprawozdawczo-wyborcza, w wyniku której dokona się wyboru władz Kół, Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na VII-ma kadencję oraz zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach dokonują wyboru delegatów na zjazd ZW/ZO, a zjazdy wojewódzkie/okręgowe delegatów na VII Zjazd Stowarzyszenia.

        Przygotowanie VII Zjazdu jest priorytetem zadań na ten rok.

        Zatem kierunki prac  w 2014 roku, zarówno władz naczelnych Stowarzyszenia, jak i organów terenowych, winny być szczególnie zwrócone na:

 

        1. Rzetelna ocenę pracy aktualnych władz Stowarzyszenia za rok 2013 z uwzględnieniem całej VI kadencji.

        W ocenie pracy należy uwzględnić zasługi jak i niedoskonałości w realizacji postanowień VI Zjazdu SEiRP, realizacji uchwał ZG, jego Prezydjium i decyzji Prezesa.

 

      2. W trakcie trwania kampanii wskazane jest rozpoznanie , zwłaszcza wśród nowo przyjętych członków Stowarzyszenia, którzy z nich swoim zaangażowaniem i aktywnością mogli by nas   reprezentować w nowo wybranych władzach terenowych jak i w Zarządzie Głównym SEiRP w VII kadencji.

         Po takiej analizie wskazane jest aby typować ich jako delegatów na zjazdy wojewódzkie, a podczas zjazdów wojewódzkich/okręgowych na delegatów na VII Krajowy Zjazd.

 

        3. Nakreślenie wizji i planów pracy Stowarzyszenia na nową VII-mą kadencję.

 

        4. Należy przyjąć zadadę, że każde zebranie sprawozdawczo-wyborcze winno być obsłużone i wspierane radą przez ich opiekunów.

 

        5. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, a szczególnie VII Zjazd winny być przygotowane i przebiegały w atmosferze godnej naszemu Stowarzyszeniu.

 

          W celu zapewnienia stałego rozwoju Stowarzyszenia oraz wspomagania jego członków, należy na przestrzeni 2014 roku przestrzegać i realizować niżej wymienione zadania:

 

         1. Stała troska o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.

         2. Dbać o liczebny i jakościowy rozwój Stowarzyszenia.

         3. Pomnażać finanse. Skutecznie propagować akcję odpisu 1% podatku na rzecz OPP podając przykład korzystania naszych członków z pomocy finansowej w tym zakresie.

         4. Dokonać oceny realizacji uchwał VI Zjazdu, Zarządu Głównego, Prezydium i decyzji Prezesa ZG.

         5. Wdrażać i realizować uchwały VII Krajowego Zjazdu Delegatów.

        6. Zawsze jest i będzie, że podstawą do oceny Stowarzyszenia jest właściwe funkcjonowanie jego Kół, dlatego koniecznym jest aby w planach pracy ZW/ZO i Kół zwrócono uwagę na ich      liczebny rozwój, umacnianie w zakresie organizacji i systematyczności pracy.

         7. Na bieżąco rozpoznawać nastroje naszych członków, informować stosowne władze, a przede wszystkim podejmować skuteczne działania w celu niwelacji zaistniałych niedogodności.

        Poprzez statutowe organy Stowarzyszenia udzielać pomocy członkom w załatwianiu ich niekiedy bardzo trudnych spraw rodzinnych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi,   zdrowotnymi i inymi wynikającymi z przyczyn losowych.

  1.  POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.

 

 

 

 

TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

11 kwiecień 2014r.

godz. 11oo

Sala Konferencyjna

KGP

1. Zatwierdzenie planu pracy ZG, Prezydium na       2014r.

2. Zatwierdzenie planu budżetowego na 2014r.

3. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach.

4. Informacja dot. przygotowań do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.

I Wiceprezes ZG Z.Pietryka

skarbnik ZG A.Pietraszewski

Wiceprezes ZG

Prezesi ZW/ZO

12 czerwiec 2014r.

godz.

Sala Konferencyjna

KGP

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.

2. Informacja dot. stanu przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów.

3. Przyjęcie materiałów na VII Zjazd SEiRP.

Wiceprezes ZG

Prezesi ZW/ZO

I Wiceprezes ZG Z.Pietryka

Sekretarz ZG

10 - 11 październik 2014

podczas

VII Zjazdu

Legionowo

1. Ukonstytuowanie się Prezydium. Wprowadzenie podziału zadań dla członków Prezydium, Komisji (Zespołów) ZG SEiRP.

2. Zapoznanie się i uchwalenie regulaminu ZG SEiRP.

3. Wolne wnioski.

 

Prezes ZG

Sekretarz ZG

15 grudzień 2014r.

Sala Konferencyjna KGP

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w tym głównie przebiegu VII Zjazdu SEiRP.

2. Dyskusja.

3. Uroczystość opłatkowa.

Prezes ZG

I Wiceprezes ZG

Sekretarz ZG

           Zaprezentowany i przyjęty plan pracy ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub poszerzany w zależności od potrzeb

          i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.

  1.  POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.

 

 

 

TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

14 luty 2014 r. (piątek)

godz.10oo

Sala Bankietowa

KGP

1. Ocena pracy komisji/zespołów problemowych w 2013r. działających przy ZG SEiRP.

2. Dyskusja.

3. Przedstawienie planu pracy ZG i Prezydium na 2014r.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Sekretarz ZG

15-16 maj 2014r.

Posiedzenie wyjazdowe

Zielona Góra

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.

2. Informacja dotycząca przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Prezes ZG

Wiceprezes J.Papis

10 - 11 październik 2014r.

Podczas VII Zjazdu SEiRP Legionowo

1. Przyjęcie propozycji uchwały regulaminu ZG SEiRP.

2. Propozycje ukonstytuowania się Prezydium i wprowadzenia podziału zadań dla członków Prezydium, Komisji i Zespołów ZG SEiRP

3. Wolne wnioski.

I Wiceprezes ZG

Prezes ZG

21 listopad 2014r

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w tym głównie przebiegu VII Zjazdu.

2. Dyskusja.

3. Wolne wnioski.

Prezes ZG

Sekretarz ZG

     

 

 

          Zaprezentowany i przyjęty plan pracy Prezydium ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub poszerzany

          w zależności od potrzeb i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.

Prezes ZG SEiRP

Henryk Borowiński

 

Prośba o przekazanie 1 procenta z odpisu podatku dochodowego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Szanowne Koleżanki i Koledzy !
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych !

Zarząd Wojewódzki Podkarpackiego SEiRP zwraca się z ogromną prośbą o przekazanie  1% z odpisu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, które posiada uprawnienia jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Każda wpłata realnie zwiększy możliwości działania Stowarzyszenia. Dziękujemy serdecznie.

Wpłat można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT stosownego wniosku zawierającego informacje:

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2. nr rejestracji OPP w   KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

 

Spotkanie noworoczno-opłatkowe ZW SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

10 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste posiedzenie noworoczno-opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w którym wzięło udział około 70 osób a wśród nich członkowie Prezydium ZW, prezesi i inni działacze oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z udziałem pocztu sztandarowego. Posiedzenie otworzył prezes ZW Wiktor Kowal, który przywitał przybyłych gości:
- Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp.Zdzisława Stopczyka
- wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Jerzego Krawczyka
- dyrektora Samodzielnego ZOZ MSW w Rzeszowie Zbigniewa Widomskiego
- pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryka Wolickiego
- Podkarpackiego Duszpasterza Policji ks.Marka Buchmana
- Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie insp.Witolda Szczekalę
- Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp.Adama Pietrzkiewicza
- Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie insp.Janusza Mołonia
- naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji młodszych inspektorów : Wiesława Dybasia, Bogdana Jaworskiego, Wiesława Libuszowskiego, Janusza Stojaka
- wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Barbarę Illukiewicz
- kierowniczkę sekcji socjalnej KWP Grażynę Pieróg
- przedstawicielkę Oddziału Wojewódzkiego NFZ Ewę Kranc
- sponsorów koła w Przeworsku Adama Zabłockiego i Piotra Malinowskiego
- redaktora miesięcznika "ECHO RZESZOWA" Romana Małka

oplatek zw2014 01m

 Prezes Zarządu Wojewódzkiego informując o działalności Stowarzyszenia w 2013 roku, które przejawiało się w aktywności w wielu dziedzinach, podkreślił jego pogłębione kontakty z jednostkami Policji, z samorządami mieszkańców, ze związkami zawodowymi Policjantów oraz z innymi środowiskami. Zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania Stowarzyszeniem funkcjonariuszy odchodząch na emeryturę bowiem w roku 2013 powstało na Podkarpaciu dwa koła Stowarzyszenia - w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie.

Prezes W.Kowal podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie oraz kierownictwu jednostek Policji i innym gościom i osobom wspierającym za ich życzliwość i pomoc kończąc wystąpienie życzeniami noworocznymi.

Życzenia noworoczne członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim emerytom przekazali: wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk, pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki oraz dyrektor Szpitala MSW Zbigniew Widomski, który podkreślił iż szpital resortowy ma służyć w pierwszej kolejności funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz emerytom i rencistom oraz ich rodzinom.

 

 

 Spotkanie było okazją do wręczenia odznak i dyplomów aktywnym działaczom i sympatykom Stowarzyszenia.

oplatek zw2014 02moplatek zw2014 03m


Mocą uchwały Zarządu Głównego odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" został wyróżniony mł.insp.Wiesław Dybaś zaś odznakę "Za zasługi z Dyplomem" otrzymali: mł.insp.Bogdan Jaworski, mł.insp.Wiesław Libuszowski, insp.Janusz Mołoń, Barbara Ferszt, Teresa Kowal, Ryszard Pietruszka, Jan Samek, Adam Zabłocki i Piotr Malinowski. Dyplomy Uznania Zarządu Głównego otrzymali mł.insp.Adam Pietrzkiewicz, mł.insp.Janusz Stojak oraz Bogusław Trzpit. Dyplomy Uznania Zarządu Wojewódzkiego wręczono ks.Markowi Buchmanowi, Andrzejowi Penarowi i Józefowi Litwinowi.

W dalszej części posiedzenia, które przemieściło się z sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej do sali kasyna. Ks.Marek Buchman poświęcił opłatki, którymi dzielili się wszyscy uczestnicy składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne. W tym czasie dwaj członkowie Stowarzyszenia Adam Fus i Władysław Kretowicz uświetniali muzycznie spotkanie kolędami a następnie ulubionymi przez emerytów i gości melodiami. Po wzniesieniu toastu noworocznego zebrani zasiedli do biesiady przy wspólnym stole.

oplatek_zw2014_04d

oplatek zw2014 05m

oplatek zw2014 06m

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Sanoku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 stycznia 2014 r. jako w pierwszym kole SEiRP w województwie podkarpackim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym członkowie koła  dokonali wyboru Nowych władz.

sanok zebranie 2014 03m

Prezesem został wybrany Mieczysław Sabat, vice prezesem Ryszard Sroka, sekretarzem Maciej Korab a skarbnikiem Janusz Suski.


sanok zebranie 2014 02msanok zebranie 2014 01m

W trakcie wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki członkowie koła zagłosowali aby delegatami zostali członkowie nowego zarządu. Ponadto w trakcie zebrania pożegnano odchodzącego Prezesa, który sprawował tę funkcję od samego początku powołania koła SEiRP w Sanoku.
Odchodzący Prezes otrzymał  z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala list gratulacyjny a od członków koła oraz nowego zarządu statuetkę  z gratulacjami.


Autor: Mieczyslaw Sabat

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w Jaśle

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 09.01.2014 r. w Sali Konferencyjnej PSS "Społem" w Jaśle odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne z Seniorami Koła SEiRP w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyło dwunastu członków koła.

W uroczystości tej wzięli też udział Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp.Andrzej Wędrychowicz, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz i Kapelan ks.Gerard Stanula. Podczas spotkania połamano się opłatkiem, złożono sobie nawzajem życzenia oraz wręczono Dyplomy Zarządu Głównego SEiRP wraz z odznaką które otrzymali kol..Karol Wierdak długoletni były Prezes Koła NSZZP oraz Bogusław Łach Prezes Koła IPA Regionu Jasielskiego. Dyplomy Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Rzeszowie otrzymali: kol.Jan Lutak, Janusz Burbelka, Stanisław Pankiewicz oraz Andrzej Wędrychowicz. Po uroczystym wspólnym obiedzie uczestnicy wspominali o trudnych warunkach pracy w dawnych czasach oraz przypadkach z którymi spotykali się w codziennej służbie. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze. /zdjęć z tej uroczystości w chwili obecnej brak/

*****************************************************************

W dniu 31 stycznia 2014 roku Zarząd Koła w Jaśle zorganizował w Domu Ludowym w miejscowości Zimna Woda pod Jasłem spotkanie noworoczno-opłatkowe członków Stowarzyszenia z małżonkami oraz zaproszonymi osobami. Spotkanie otworzył witając jego uczestników oraz składając im życzenia noworoczne prezes Zarządu Koła Antoni Barzyk, który przekazał dalsze jego prowadzenia wiceprezesowi Zarządu Koła Janowi Łazowskiemu. Podczas spotkania podzielono się opłatkiem, złożono sobie nawzajem życzenia oraz wręczono Dyplomy Zarządu Głównego SEiRP wraz z odznaką które otrzymali kol.Karol Wierdak długoletni były Prezes Koła NSZZP oraz Bogusław Łach Prezes Koła IPA Regionu Jasielskiego. Prezes Zarządu Koła Antoni Barzyk przedstawił działaczy Stowarzyszenia, sponsorów i innych osób zaprzyjaźnionych, wyróżnionych odznakami i dyplomami Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego, gdzie zaprosił do ich wręczenia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala, Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle insp. Andrzeja Wędrychowicza. Odznaką "za zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali: Bogusław Łach oraz Karol Wierdak, natomiast Dyplomy Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Rzeszowie otrzymali: kol..Jan Lutak, Janusz Burbelka, Stanisław Pankiewicz oraz Andrzej Wędrychowicz.

jaslo 2014opl 01m jaslo 2014opl 02m


          Po tym miłym akcencie uczestnicząca w spotkaniu kierowniczka Sekcji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Grażyna Pieróg zapoznała zebranych z decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zasad korzystania z funduszu socjalnego. Następnie prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował za owocna pracę Zarządowi Koła oraz złożył życzenia noworoczne. Ksiądz Gerard Stanula podzielił się opłatkiem z uczestnikami spotkania, a następnie wszyscy uczestnicy spotkania składając sobie życzenia noworoczne, także podzielili się ze sobą opłatkiem. 
jaslo 2014opl 03m

 

 

 

Należy wspomnieć, że w spotkaniu uczestniczyli ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Artur Dudek, wiceprzewodniczący Zarządu Koła Policjantów w Jaśle Zbigniew Mijal, wiceprezes Oddziału IPA Dariusz Wojnar, Przewodniczący Rady Gminy Jasła Józef Dziedzic i Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.
      Spotkanie umilał zespół muzyczny.   

 

 

 

 

Autor:   Ryszard Tyczyński